Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tidligpensjon for jordbrukere

Generelt

Beskrivelse

Ordningen med tidligpensjon er en del av velferdsordningene innen landbruket. Den er ment å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har tatt aktivt del i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Målgruppe

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som er klar for å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Kriterier

For å utløse tidligpensjon kreves det at

 • brukeren må være fylt 62 år
 • landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.

Samarbeidspartnere

Kommunen mottar søknadene, men videresender dem til Fylkesmannen for godkjenning. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt:

 • utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • skattekort
Søknadskjema
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling for godkjenning og utbetaling. Statens landbruksforvaltning utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statens landbruksforvaltning. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Statens landbruksforvaltning.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
10.11.2015 11:09
Topp