Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte tjenester

Temaer

Tuberkuloseundersøkelse

Generelt

Beskrivelse

Tuberkuloseundersøkelse er en pasientrettet medisinsk undersøkelse som skal avgjøre om en person har tuberkulose, eller for å følge utviklingen av sykdommen. Denne undersøkelsen utgjør en del av kommunens tuberkulosekontroll, som har til formål å forebygge og bekjempe tuberkulose. Alle kommuner skal ha et tuberkulosekontrollprogram som skal

 • utgjøre en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha
 • tilpasses forholdene i kommunen med henblikk på personer som er aktuelle i kontrollsammenheng
 • angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak programmene omfatter
Målgruppe

Tuberkulosekontrollen omfatter alle personer som oppholder seg i Norge.

Kriterier

For å forebygge og bekjempe tuberkulose har disse personene plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

 • personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket med krav om oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort, samt flyktninger og asylsøkere
 • personer som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og sosialtjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger
 • andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose

En person med tuberkuløs sykdom plikter å ta imot den personlige smittevernveiledning som legen gir, for å motvirke at sykdommen blir overført til andre, og plikter om nødvendig å la seg isolere.

Pris for tjenesten

Kommunen har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet som utføres av kommunehelsetjenestens ulike ledd. Dette gjelder også utgifter som personer påføres for å oppfylle plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Egenandeler kan ikke kreves.

Samarbeidspartnere
 • Helsesøster (utarbeider rapport om vaksinasjoner for elever i grunnskolens 10. klasse)
 • Kommunelegen (utarbeider og har ansvar for gjennomføringen av kommunens tuberkulosekontrollprogram)
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Tuberkulosekoordinator
 • Helsetilsynet i fylket (fører tilsyn med gjennomføring av tuberkulosekontrollen)
 • De regionale helseforetakene (har det overordnede ansvaret for det regionale tuberkulosekontrollprogrammet
 • Statens helsetilsyn (har det overordnede tilsynet med tuberkulosekontrollen)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (har ansvar for drift og føring av tuberkuloseregisteret)
Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig.

Saksbehandlingstid

Undersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig.Det er fastsatt absolutte frister om at

 • flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise
 • personer som skal tiltre stilling i f.eks. helse- og soisialtjenesten, skal undersøkes før tiltredelse
Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Et avslag kan klages inn for Fylkesmannen. Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:39
Topp