Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Utepeis - frittliggende

Generelt

Beskrivelse

Å bygge en frittliggende utepeis anses som et mindre, utendørs tiltak. Det betyr at du normalt ikke trenger å sende inn melding/søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Kriterier
  • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene
  • Utepeisen må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Utepeisen må være minimum 3 meter fra bygning
Beslektede tjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du trenger ikke sende en melding/søknad til kommunen hvis byggetiltaket oppfyller vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du står selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.

Søknadskjema
Klagemulighet

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklages av naboer og andre berørte. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.

Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Vedtaket fra denne behandlingen kan påklages av partene, deg eller naboene. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
22.11.2016 02:22
Topp