Planområdet er på ca. 6,3 dekar og ligger i krysset Brugata x Otto Wengs veg og grenser til Kongssenteret vest i sørøst og innbefatter hovedsakelig gnr/bnr 51/131, 51/138, 51/146 og 51/255.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en urban bebyggelse med utadrettet virksomhet i 1. etasje med ca. 50 leiligheter over. Det har vært viktig å sikre god kvalitet og funksjonell utforming av uteoppholdsarealer for boligbebyggelsen og nærområdet med tilfredsstillende sol- og støyforhold. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at 
planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 
og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 25. januar 2024. 

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.