Omstilling 2020

Kommunen står ovenfor noen svært krevende økonomisk år. Presset på økonomien er stort, og det er en organisasjon under press.

Illustrasjons-bilde av omstilling

Denne siden er laget for at du som ansatt i Kongsvinger kommune skal få innsikt i prosessen med Omstilling 2020. I tillegg til å finne informasjon og oppdateringer, kan du som ansatt også være med i prosessen aktivt ved å sende oss innspill. Du leser mer om hvordan du kan bidra med innspill lenger ned på siden. 

 • Alle oppdateringer i prosessen skal komme i form av nyhetsbrev fra Rådmannen. Du finner alle nyhetsbrev som omhandler Omstilling 2020 lenger ned på siden.  
 • Innholdet på denne siden bygger på arbeidsdokument du kan lese i sin helhet HER (PDF, 1MB).

Hvorfor trenger vi Omstilling 2020? 

Kommunen står ovenfor noen svært krevende økonomisk år. Presset på økonomien er stort, og det er en organisasjon under press. 

 • Følgende faktorerer har medført det store presset i økonomien:
 • Utviklingen i befolkningssammsetningen – færre barn og økt antall eldre
 • Investeringsnivået – belastningen vi får av renter og avdrag
 • Manglende tilpasning av utgifter knyttet til befolkningsutviklingen
 • Økt antall ansatte de siste 4 årene

Tertialrapport for 2019 viser tilnærmet balanse totalt sett. Dette er estimert prognose ut fra de forutsetningene som foreligger per nå. 

For å kunne ivareta et forsvarlig tjenestetilbud og møte fremtidens endringer i demografi må det en endring av praksis til.

Målene for Omstilling 2020 

Samarbeid, fellesskap, eierskap, engasjement og mot til å håndtere endringer er nøkkelfaktorer for å lykkes med «Omstilling 2020».  

 • Styrke Kongsvinger kommune som en effektiv og innovativ organisasjon, med kvalitetsmessig standard på tjenestetilbudet, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.
 • Videreutvikle organisasjonen til å være nytenkende, lærende og fleksibel.
 • Kongsvinger skal være en attraktiv kommune med vekst i arbeidsplasser og innbyggertall 
 • Effektmål er å redusere driftsutgifter eller øke driftsinntekter med 60 mill.kr

Med innovasjon menes å fornye eller skape noe nytt. Det er å tenke ut en ny ide eller et nytt konsept og å gjennomføre med sikte på verdiskaping. 

Underveis i arbeidet må man vurdere opp mot den strategiske retningen for Kongsvinger kommune frem mot 2030:

Bilde av kompetanse og næringsutviklingBilde av by og tettstedsutvikling med kvalitetBilde av mangfold og inkluderingBilde av livsmesting hele livetBilde av samarbeidsdrevet og digital kommune

Hvordan gjør vi det? 

Organisering:

Roller, ansvar og myndighet:

Rådmannens lederteam Det samlede ansvaret for prosessen, prinsipielle beslutningstakere, prosessledere for sitt område
Omstillingsleder Leder prosessen. Ansvar for gjennomføring av prosjektet- gjennom oppfølging av kartleggingsprosessessen og arbeidsgruppe prosessene. Bidrar til å nå målet på 60 mill.kr.  Fasiliterer og tilrettelegger, orienterer lederteamet, samler innspill, bidrar til å definere arbeidsgrupper og fordele medarbeidere i arbeidsgrupper.
Koordineringsgruppe Stab/støttefunksjon for omstillingsleder. Bidrar med å fasilitere og tilrettelegge, utarbeide grunnlag og bidrar til å organisere workshops og hjelpe prosessledere.
Prosessleder Skal totalt bidra til tiltak på minst 60 mill.kr. Prosessledere er kommunalsjefene, med unntak av stab/støtte. Følger opp arbeidsgruppene innenfor sitt område, sørger for å dra prosessen innenfor tidsfrister og rapporteringer i tide, organiserer workshops pr område i kartleggingsfasen.
Leder arbeidsgruppe Ansvar etter at kartleggingsfasen er ferdig: å lede arbeidsgruppa effektivt og fokusert til arbeid på de tiltakene som de er blitt tildelt, rapportere i tide og holde prosessleder orientert.
Arbeidsgruppe Hver og en har ansvar for å bidra til en god utredning av tiltaket. Kvalitetskontroll av underlagsmateriell. Bør ikke bestå av flere enn 4-6 personer inkl. tillitsvalgt for å sikre framdrift.
Enhetsledere Bidra med innspill til tiltak på minst 60 mill.kr. Bidra til god ivaretakelse av ansatte. Bidra som ledere for arbeidsgrupper.
Økonomirådgivere Bistå med fagkompetanse, støtte opp analyseringer, bidra med faktagrunnlaget, Økonomirådgiverne deltar på arbeidsgruppemøter og workshop.
HR rådgivere Sikre de ansatte ivaretakelse gjennom hele prosessen.
Tillitsvalgt Hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt skal påse at rettigheter og plikter overholdes iht gjeldende tariffavtaler. De skal delta i de arbeidsgruppene det er hensiktsmessig å delta i.  
Kommunestyret Vedtatt at omstillingen skal gjennomføres og det økonomiske målet for omstillingen. Det skal rapporteres jevnlig til politikerne. De skal vedta tiltak inn i budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Stillingsutvalg:

Med bakgrunn i omstillingsarbeidet og fremtidige økonomiske utfordringer er det nødvendig å innføre en restriktiv tilsettingskontroll. Det er derfor blitt nedsatt et stillingsutvalg. 

Stillingsutvalgets mandat: Få inn alle innmeldte stillinger i kommunen, vurdere interne omorganiseringer, vurdere behovsanalyser i forhold til om stillingen skal utlyses.

Enhetene må melde inn behovet for stilling til Stillingsutvalget via et elektonisk skjema som finnes på Intranettet til kommunen. Denne lenken fungerer kun hvis du er koblet til kommunens nettverk: MELD INN BEHOV ELEKTRONISK.

Utvalgets sammensetning:  

 • HR-rådgiver
 • Fungerende HR-sjef/økonomisjef 
 • Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet
 • Hovedtillitsvalgt fra Sykepleierforbundet
 • Hovedtillitsvalgt fra Akademikerforbundet 

Stillingsutvalget består også etter at Omstilling 2020 er fullført.

Hvordan berører dette meg som ansatt?

Alle medarbeidere skal behandles respektfullt og bli ivaretatt gjennom hele omstillingsprosessen, samt gis mulighet til å engasjere seg og delta gjennom dialog. Ledere på alle nivåer er forpliktet til å bidra til gode prosesser og løsninger. Rettigheter nedfelt i lov, avtaleverk og interne retningslinjer skal følges. En mulig konsekvens av omstillingsarbeidet er driftsinnskrenkninger med endringer i tjenestetilbud. Som en følge av dette kan enkelte medarbeidere få endrede arbeidsoppgaver eller bytte av arbeidssted.   

Arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte vil sammen sørge for at utvelgelseskriterier i en eventuell nedbemanningsprosess vil være objektive og etterprøvbare, jmf Arbeidsmiljøloven § 14.2 og kap 15, Hovedtariffavtalen kapittel 1 og kommunens retningslinjer om nedbemanning.

“Sammen må ansatte, tillitsvalgte, ledelse og politikere finne de gode løsningene til det beste for Kongsvingers innbyggere”

Har du innspill?

Skjema i papirform skal være tilgjengelig på din enhet. Disse kan fylles ut og leveres til enhetsleder. De kan også sendes i internpost til Servicetoregt, merk gjerne konvolutten med "Omstilling 2020". Skjemaet kan du også laste ned og printe ut HER (PDF, 122KB). Du vil også kunne fylle ut et elektonisk skjema på vår Intranett-side. 

For innspill fra deg som ansatt:

Lenken under fører deg til skjemat du kan fylle ut individuelt. Dette brukes for deg som enkeltperson.

For innspill fra Workshop/arbeidsgrupper:

Lenken under kan benyttes av deg som deltar på workshops og arbeidsgrupper. 

Nyheter

Alle nyheter og oppdateringer som vil bli publisert i denne prosessen, sendes ut av Rådmannen i form av nyhetsbrev på e-post til alle ansatte i kommunen. 

Her finner du lenker til alle nyhetsbrev som vedrører omstillingen:

Vil du ha mer informasjon? 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite mer om omstilling 2020, kan du lese hele prosjektdokumentet HER, eller ta kontakt med din nærmeste leder/tillitsvalgt.  

 

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30