Forskrift om godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte

Forskrift

Kommuneloven § 5-1 angir hvilke organer som er folkevalgte organer. Kommunelovens bestemmelser om folkevalgtes rettigheter gjelder alle som er medlem av et folkevalgt organ.
Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som er valgt inn i et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5-1 eller et annet kommunalt organ § 5-2.
Alle med kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Arbeidsgodtgjøringen er en kompensasjon for møtevirksomhet og forberedelser til møter.
Kommunelovens bestemmelser sier at kommunestyret selv skal regulere rettigheter og godtgjøring i forskrift. 


Her kan du sende inn og registrere dine godtgjørelser

Møtegodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse

Tapt arbeidsinntekt

Andre utgifter

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER