Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Kongsvinger kommunestyre har vedtatt Kommuneplans arealdel 2019-2030 den 26.09.2019, sak 109/19. Arealdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2018, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som der er satt. I tillegg bygger arealdelen på intensjonene i Kongsvinger 2050, Kongsvingerregionens Næringsstrategi, Kongsvingerregionens Miljø- og klimastrategi samt regionale og nasjonale føringer.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for hva arealene i kommunen skal benyttes til, og setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av. 

Planen tar opp i seg politiske ambisjoner og gir samtidig forutsigbarhet og rammer for grunneiere, næringsliv  og innbyggere knyttet til den arealmessige utviklingen framover. Arealdelen legger til rette for vekst, at Kongsvinger kan utvikle seg som et attraktivt regionsenter og at Kongsvingerregionen kan ta  posisjonen som Norges grønne hjerte.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen. Plankartet og bestemmelsene er arealdelens juridisk bindende dokumenter. I tillegg er det foretatt   konsekvensutredning for hvert arealinnspill og det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. Som en del av planprosessen er det også utarbeidet en rekke faglige bakgrunnsnotater.  

Både den juridiske delen av planen og øvrige plandokumenter som er utarbeidet som en del av planprosessen kan lastes ned i menyen under. 

Hoveddokumenter

Plankart og tegnforklaringer

Fagnotater 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30