Samarbeid og selskaper

Kommunen er eier i ulike selskaper med forskjellige formål. De folkevalgte og administrasjonen har et ansvar for oppfølgingen av disse selskapene. Kommunens styring av selskaper og eierinteresser styres på overordnet nivå gjennom dokumentene «Eierskapsmelding» og «God selskapsstyring i Kongsvingerregionen».

Bilde av en minimalistisk bygning

Kommunestyret har det overordna ansvaret i forhold til kommunens eieroppfølging, men formannskapet utøver eierrollen/følger opp selskapene som kommunen er eier i.

Valgte representantskapsmedlemmer eller ordfører representerer kommunens interesser i selskapene.

Eierskapsmelding 2020

Regional eierskapsmelding

 • Kommunene i Kongsvingerregionen samarbeider på en rekke tjenesteområder og flere av disse samarbeidene er organisert som selskaper. Dokumentet "Regional eierskapsmelding" (PDF, 2MB) er rammene for felles styring av selskapene i regionen, og skal legges til grunn ved styring av selskapene i regionen.

Administrativt eiersekretariat

Kongsvinger kommune sitt eiersekretariat har utarbeidet en egen Eierskapsmelding. Meldingen ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020 og har tiittel "Eierskap og interkommunale samarbeid".

Dokumentet blir oppdatert fortløpende.

Administrativt eiersekretariat har som ansvar å følge opp kommunens eierskap. Eiersekretariatet ledes av nyopprettet stilling kommuneadvokat. Sekretariatet består foruten kommuneadvokaten av økonomisjef, formannskapssekretær og representasjon fra kommunalområdet Samfunn.

 • Sekretariatet har ansvar for:

  • Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas ved at det legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i Formannskapet før saker behandles i representantskap eller generalforsamling.

  • Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.

  • Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt rådmannens deltakelser på eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens representant.

  • Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling og representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.

  • Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk behandling årlig.

  • Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.

Selskaper der Kongsvinger kommune er eiere

(Denne listen er ikke uttømmende - se eierskapsmelding for fullkommen liste)

Interkommunale selskaper:

Vertskommunesamarbeid

Aksjeselskap:

Stiftelser:

Andre:

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30