Planområdet er på ca. 14,3 dekar og er en siste rest av et jorde som ligger rett ovenfor Gjemselund bru, mellom Gamle Bæreiavegen og Nordlivegen og innbefatter hovedsakelig gnr/bnr 30/538, vestre del av området består av eiendommene 30/541, 30/13 og 30/319 som allerede er bebygd.

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 12.03.2024, sak 006/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger på Elsethjordet, PlanID 202201, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for en egnet og fremtidsrettet utvikling av flere sentrumsnære boliger, i tråd med Kommuneplanen og Kongsvinger 2050.

Hovedtrekkene i planforslaget:
  • Forslaget legger til rette for en mer kompakt bebyggelsesstruktur med store grønne felles uteoppholdsarealer. 
  • I området BB kan det bygges fire boligblokker. Maks tillatt byggehøyde er 4 etasjer parkeringskjeller. Totalt ca. 50 boenheter. BYA på opptil 35%. 
  • Tilrettelegger for møteplasser, nabofelleskap-aktiviteter og sambruk av fellesarealer. 
  • Utnytter eiendommens gode dyrkingsforhold med frodige grøntarealer/frukt/ parsellhage og bruk av planter i overvannshåndteringen. 
  • En gangforbindelse/snarvei går på tvers gjennom område, fra Gamle Bæreiavegen og opp til Nordlivegen som knytter sammen de felles uteoppholdsarealene. 

Planområdet dreier seg i hovedsak om et ubebygd areal på gbnr. 30/538, et areal som tidligere har vært jordbruk på totalt 14,3 dekar. Planen legger til rette for bevaring av denne jorden, ved gjenbruk i prosjektets utearealer, blant annet ved å innføre dyrkingsarealer og bær og frukttrær. Området er allerede regulert til boligformål, men det ønskes nå og legge til rette for en annen type bebyggelse med søkelys på store grønne felles utearealer. 
Vestre del består av (BF1 og BF2) frittliggende småhusbebyggelse, beskrevet som fire stk tomter for en- eller tomannsboliger (tre er allerede bebygd 30/541, 30/13 og 30/319).

Plandokumenter:

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis via denne siden, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til planen settes til 2. mai 2024. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.