Søke om kvalifiseringsprogrammet – forkortet KVP

Kvalifiseringsprogram er et arbeidsrettet tilbud for deg som har nedsatt arbeids- og inntektsevne. Du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, men du har et ønske om å komme ut i arbeid.

bilde av tre stjerner

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen planlegger sammen innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Når du registrerer deg på nav.no, vil du få tilgang til din digitale aktivitetsplan. Når du får oppfølging fra NAV, må du bruke denne planen og dele den med oss.

Programmet er på fulltid 37,5 time i uka, og skal inneholde

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning fra din veileder

Programmet kan inneholde andre aktiviteter som forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan settes av tid til nødvendig helsehjelp. Du kan få veiledning om økonomi og bolig.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må

 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha gjennomgått en vurdering av din arbeidsevne
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Du kan ha rett til tilleggsstønader.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.

Hvor lenge kan du få?

Kvalifiseringsprogrammet har en varighet på inntil ett år. Programmet ditt kan forlenges dersom NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoreti din oppholdskommune for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Utbetalinger

Utbetalingsdato kan variere fra kommune til kommune. I Kongsvinger er det den 15 ende i hver måned. 

Les mer på Nav.no

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30