Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over 
sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

  • Vi skal praktisere inkludering på en slik måte at alle opplever at de er anerkjente og likeverdige deltakere i fellesskapet.
  • Vi skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
  • Vi skal praktisere likeverd på en slik måte at barna føler seg verdsatt i et miljø preget av trygghet, medvirkning og fellesskap.
  • I barnehagen skal barna oppleve å bli møtt på en likestilt og verdig måte.
  • Vi skal legge til rette for at barna føler mestring