I forbindelse med opprettelsen av Givas ble det foretatt en gjennomgang av hva som kunne delegeres fra Kongsvinger kommune til selskapet. Blant annet ble det ikke delegert myndighet i forhold til forurensningsforskriften kap 4 som omfatter forskjellige forhold vedrørende avløp.

Dette gjelder bl.a. utslippsøknader for mindre avløpsanlegg og utslipp fra fett- og oljeutskiller som behandles av kommunen. I tillegg ligger all myndighet etter plan- og bygningsloven hos kommunen. Dette innebærer bl.a. plan- og bygningsloven §27-1 til §27-6 som regulerer krav til tilknytning til infrastruktur hvor Kongsvinger kommune har ansvar for pålegg om tilknytning til eksisterende vann- og avløpsnett.

Pålegg om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Givas jobber med en gjennomgang av Kongsvinger kommune mht vurdering av eiendommer som i dag ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, men som har dette i nærheten slik at det er naturlig å pålegge vedkommende til å knytte seg til offentlig nett. Det er utarbeidet offentlige retningslinjer for dispenasjon fra pålegg for hele kommunen.

Mindre avløpsanlegg – utslippstillatelse

I Kongsvinger kommune har vi flest anlegg med slamavskillere med infiltrasjonsløsning. Årsaken til dette er gode grunnforhold de fleste steder som gir god infiltrasjon.

Oversikt over antall avløpsanlegg i Kongsvinger kommune (2021) for både helårs- og fritidsboliger:
AvløpsanleggAntall
Slamavskillere med/uten infiltrasjonsanlegg2 282
Slamavskillere tilknyttet offentlig avløp208
Tette tanker191
Minirenseanlegg45
Annet/ukjent15
Totalt2 741
  • Slamavskillere tilknyttet offentlig avløp saneres fortløpende i forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsnettet. Dette gjelder spesielt i områder ved Øvrebyen og Lia hvor det jobbes med å separere overvann og spillvann som i dag går i samme fellesledning.
  • Der det ikke er tilfredsstillende infiltrasjon i grunnen må det etableres minirenseanlegg.

Beskrivelse av hovedtyper av mindre avløpsanlegg (informasjon hentet fra Givas sin årsrapport 2021)

Slamavskiller

En slamavskiller er en tank som er kontruert for å skille ut avløpssøppel, fett og fast partikler. En slamavskiller brukes vanligvis som en forrenser der utløpet går videre til naturlig infiltrasjon eller et filtreringsanlegg/infiltrasjonsgrøft, som vist i prinsippet under. 

Enkelte slamavskillere har utløp til offentlig ledning. Dette skyldes at det offentlige ledningsnettet noen steder ikke er separert (dvs delt mellom avløpsvann og overflatevann), og dermed ikke har kapasitet til å motta avløpsvannet direkte. I slike tilfeller bekoster GIVAS tømmingen av tankene.

Illustrasjonsbilde som viser vann fra bolig til slamavskiller og til infiltrasjonsgrøft.

Minirenseanlegg

Et minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av et vanlig offentlig anlegg. Et minirenseanlegg kan ha kjemisk og/eller biologisk rensing.

Et minirenseanlegg oppnår ved riktig bruk gode renseresultat, og er ofte et prisgunstig alternativ der det ikke ligger til rette for et filtreringsanlegg. Et minirenseanlegg krever i de fleste tilfeller regelmessig tilsyn og en driftsavtale med leverandøren, noe som gir høyere driftskostnader enn et infiltrasjonsanlegg. Andelen minirenseanlegg har økt de siste årene.

Søknadsskjema for etablering eller endring av sanitært avløpsvann

Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Slamtømming

Kongsvinger kommune skal sørge for tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av gråvann og/eller svartvann i hele kommunen. Det er Givas som administrerer slamtømmingen for kommunen. Det er Brødrene Stenskjær AS som er utførende entreprenør - https://www.givas.no/avlop/septik

Alle anlegg med slamavskiller skal tømmes minimum en gang per år. Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. De tette tankene som ikke er tømt per. 1.november, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november-desember i inneværende år.

Fettutskillere – utslippstillatelse

Alle virksomheter som har avløpsvann som inneholder fett, skal ha fettutskiller.

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overfalten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig.

Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være:

Fettutskilleren skal tømmes og renholdes minimum en gang i året. Bedriften er ansvarlig for at kopi av forrige års tømme- og vedlikeholdsrapporter blir sendt kommunen innen 1. februar påfølgende år.

Oljeutskillere – utslippstillatelse

Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer pga olje i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg.

Dette gjelder virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller ligende.

Det er krav om at virksomheter som har utslipp av oljeholdeig avløpsvann skal ha tillatelse. Oljeinnholdet i utslippet skal ikke overstige 50mg/l.

Tømming av sandfang og oljeutskiller skal utføres av tømmefirma som Miljødirektoratet har godkjent for transport av farlig avfall. Sandfang og oljeutskiller skal tømmes minimum 1 gang per år.  Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømme og inspeksjonsrapporter blir sendt Kongsvinger kommune etter hver tømming senest 1.februar påfølgende år.