Bygge nær veg?

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende?
Ligger eiendommen langs riks- og fylkesveg må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.


Hvis eiendommen ligger langs en kommunal veg er det nødvendig med en tillatelse/uttalelse fra oss dersom du skal:

  • Bygge ny avkjørsel
  • Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • Bygningers avstand fra kommunal veg
  • Anlegg av ledninger og lignende. over, under eller langs vegen

Sette opp bygning i nærheten av veg

Skal du sette opp en bygning langs veg, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til (alle avstander er målt fra midten av vegen):

  • 15 meter fra gang- og sykkelveg
  • 15 meter fra kommunal veg

Finnes det reguleringsplan for området kan det være tegnet inn en nærmere byggegrense mot veg i planen. 

Ny avkjørsel

Vanligvis behandles søknad om avkjørsel til offentlig veg i forbindelse med en pågående byggesak. 
Dersom du kun har behov for å endre eller flytte eksisterende avkjørsel fra din eiendom må du søke om dette til oss før du kan gjennomføre endringen. 
Statens vegvesen har laget et felles søknadsskjema avkjørsel til offentlig veg. 
Søknaden sendes automatisk til rett instans for behandling direkte fra portalen til Statens vegvesen.
Informasjon om søknadsprosessen og hva den må inneholde finner du på Statens vegvesen sine nettsider. Det er også her søknaden sendes inn.

Lenke til søknadsportalen finner du her.

Vegetasjon langs offentlig veg 

Beskjæring/rydding av busker og trær langs vegen er viktig for å ivareta sikkerheten langs fortau, veger, i svinger, avkjørsler og kryss. Vegetasjon som vokser ut i vegen kan skape farlige situasjoner for andre trafikanter, spesielt gåene og syklende. 

Kort fortalt:

  • Busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og veg
  • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken
  • Ved kryss og andre steder sikten er viktig, skal hekk og busk ikke være høyere enn 50 cm
  • Du kan kvitte deg med hageavfall gratis