Hvem kontakter jeg for mer informasjon om tjenesten?

For mer informasjon om korttidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem tar du kontakt med kommunens servicetorg på telefon 62 87 40 00 eller E-post. De vil gi deg nødvendig informasjon og kontaktpersoner som kan hjelpe deg.

Hvem kan søke om kortidsopphold?

  • Tilbudet gis til personer som i en begrenset periode har behov for heldøgns pleie og omsorg.
  • Tilbudet kan også være for deg som ikke kan reise hjem etter sykehusinnleggelse, men som trenger å avslutte påbegynt behandling eller utredes videre.

Hvem kan søke om avlastningsopphold?

  • Tjenesten er for omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten

Avlastningsplass vil bli gitt i sykehjem.