Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å gi omsorgsytere nødvendig ferie og fritid, og å bistå familiene med å mestre hverdagen sin.
Avlastning ytes ovenfor personer som har særlig tyngende pleie- og omsorgsoppgaver. 
Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.
Tjenestekontoret i kommunen tar imot og utreder søknader om ulike avlastningstilbud. 
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i avlastningsfamiliens private hjem og/eller som opphold i institusjon.

Barneavlastningen

  • Gullivegen avlastningsavdeling, telefon: 90567369  /

Avdelingsleder: