SSB - Statistisk Sentralbyrå

Kommunefakta for Kongsvinger 

Her finner du informasjon om folketallet, aldersfordeling, fødte, døde, innflyttere, utflyttere, personer med innvandrerbakgrunn, forventet befolkningsvekst, arbeid, utdanning, pendling, barnehageplass, SFO-tall, særskilt norskundervisning, skoleskyss, bolig, hytter, landbrukseiendommer, kulturtilbud, religion, bebyggelse, transport, biler og kommunens økonomi.


KOSTRA (Kommune-stat rapportering) 

Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. 


Befolkningsstatistikk


Nasjonale befolkningsframskrivinger - pyramider

Her finner du tall om befolkning. Du kan hente tall fra variablene årstall, kjønn, region, kommune og alder.

Framskrevne forsørgerbrøker

Visualisering av befolkningsframskrivelser for kommunene

Andel av befolkningen over 70 år i 2050

Arealprofiler 2022

Vil du vite hvordan det står til med for eksempel jordvern, boligbygging og tilgangen til grøntområder i din kommune? Da kan du sjekke kommunens arealprofil som inneholder 35 indikatorer i en visuell fremstilling med mange muligheter til å sammenligne egen kommune med andre kommuner.

Arealbruk og arealressurser

Bærekraft

Er det forskjell i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?

Sentraliseringsindeks

Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene.


Innlandsstatistikk

Hovedside

Kunnskap om Innlandet er viktig for å utvikle samfunnet i riktig retning og ta de beste beslutningene. Innlandsstatistikk skal være et brukervennlig nettsted med tall, trender og kunnskap om Innlandet (arbeidsliv, næringsliv, befolkning, utdanning og kompetanse, samferdsel, helse og livskvalitet, klima, energi og miljø, kommunesektoren, FNs bærekraftsmål, inkludering, kultur og fritid).


Statsforvalteren

Kommunebilde

Statsforvalterens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog.


Kommuneprofilen

Statistikk og nøkkeltall for Kongsvinger kommune.


Regjeringen

Tjenestebehov - framskrivinger fram til 2050.

Her finner du informasjon om tjenestebehovet fram til 2050.


KS - kommunesektorens organisasjon

Kommuneansatte

Statistikk om kommuneansatte; antall årsverk, antall ansatte, heltidsstillinger, stillingstørrelser, turnover og sykefraværHer finner du også kommunespeilet.


Fremtidsverktøyet 2040

Fremtidsverktøyet 2040 består av tre deler: «Norge 2040» gir deg de store linjene for Kommune-Norge. «Min kommune» gir deg status for din kommune, og viser utviklingen frem mot 2040. Deretter kan du utforske ulike veivalg for fremtiden gjennom «Scenariofabrikken».


Folkehelseinstituttet

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Folkehelseprofil og oppvekstprofil


Helsedirektoratet

Helsedirektoratets nøkkeltall

Helsedirektoratets nøkkeltall for helse- og omsorgstjenester. Herav antall brukere med helse- og omsorgstjenester, andel av befolkningen som bruker tjenestene - fordelt på kjønn, alder og boligtype. I tillegg får du informasjon om antall brukere som benytter velferdsteknologi og antall brukere med omfattende bistandsbehov.


Ungdata

Rapporter

Finn og laste ned nøkkeltallsrapporter fra ungdataundersøkelser som er gjennomført i kommune, fylke eller bydel.

Ungdata undersøkelsen - Kongsvinger ungdomsskole


Utdanningsdirektoratet - Udir

Barnehage

Informasjon om; Når barnet begynner i barnehagen, overganger innad i barnehagen og overgangen mellom barnehage og skole.


Innrapportering for barnehager - BASIL


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir

Fattigdom - veileder om arbeid for barn som lever i fattige familier


Ressursportal 

Leve hele livet

En ressursportal for analyse og planlegging. Her finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

Regionale befolkningsframskrivinger 2020-2050

Her finner du informasjon om forsørgerbrøker og forventet levealder.