Hvem kan få parkeringstillatelse for forflytningshemmede? 

For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig kun å ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere særlig behov for åbruke de tilrettelagte plassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen dokumenteres. 

Du får parkeringstillatelse utstedt enten som fører av bil eller som passasjer. Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen ved bruk. 

Misbruk av parkeringstillatelsen kan medføre inndragning av kortet. 

Vilkår for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Din bostedskommune gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til: 
a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,
b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. 

Vilkår for parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet: 
a) på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
b) på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,
c) på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og 
d) på steder der det er innført boligsoneparkering. 

Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for ulovlig parkering på eksempelvis fortau eller i kryss, eller på plasser reservert for andre kjøretøy- og trafikantgrupper, som for eksempel ladbar motorvogn, ambassader, varebil, taxi og buss eller lignende. 

Slik søker du om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du må selv fylle inn søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Vedlagt søknaden ber vi om følgende: 

  • Legeerklæring 
  • Bilde i passfotostørrelse
  • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, eventuelt be lege bekrefte hyppighet i legeerklæringen. Bekreftelse på besøkshyppighet må signeres og stemples av behandler/spesialist. 
  • Kopi av gyldig førerkort for deg som søker som fører
     

Har du parkeringstillatelse fra før og skal søke på nytt? 

Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med vedlegg senest en måned før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet. 

Søknaden sendes til: 

Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

NB: For at søknaden skal bli vurdert må alle papirer/vedlegg sendes inn. Ufullstendige søknader avslås. 

Hvis du ikke lenger oppfyller vilkår for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du har plikt til å gi kommunen informasjon om endrede forhold som kan påvirke din rett til å ha parkeringstillatelsen. Dette gjelder både endringer i bosted, arbeidssted, behandlingssted, samt endringer i forflytningsevnen. 

Dersom du har parkeringstillatelse som fører må parkeringstillatelsen innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlag for tildelingen ikke lenger er til stede. 

Dersom du går over til å være passasjer i stedenfor fører må du også gi informasjon om dette, så kommunen kan vurdere om tilleggsvilkåret for å ha parkeringstillatelse som passasjer er oppfylt.

Utløpte kort må også innleveres. 

Har du mistet parkeringstillatelsen eller har den blitt stjålet?

Har du mistet din parkeringstillatelse må dette meldes til poltiet. Da vil du få en tapsmelding som må vises frem til kommunen for å få utstedt en ny parkeringstillatelse. 

Det er ikke mulig å få tildelt duplikat av parkeringstillatelsen

Det er ikke mulighet å få tildelt duplikat av parkeringstillatelsen. Dette gjelder også om man for eksempel bytter på å benytte to biler. Søker må selv sørge for at parkeringstillatelsen er med i den bilen man skal benytte. 

Avslag / Klage

Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan påklages kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når førsteinstansvedtak om avslag er truffet i kommunestyret. 

Misbruk og inndragning

Innehaver av en parkeringstillatelse får utsted parkeringstillatelse enten som fører eller som passasjer og kan kun benytte tillatelsen henholdsvis som fører eller passasjer. Du kan aldri låne bort parkeringstillatelsen til andre da denne er strengt personlig. Det kan være lurt å informere familiemedlemmer om at parkeringstillatelsen ikke kan benyttes når du ikke er med i motorvognen. Slikt bruk kan føre til inndragning av parkeringstillatelsen og anmeldelse i verste fall. Misbruk av parkeringstillatelsenn kan være straffbart som bedrageri og/eller dokumentforfalsk, som har en ordinær strafferamme på to års fengsel. 

Parkeringstillatelsen kan ikke endres av innehaveren

Det er viktig å merke seg at det ikke er tillatt å påføre egen informasjon på parkeringstillatelsen eller skrive over/endre informasjon. Dette gjelder også i påvente av svar på søknad om ny parkeringstillatelse etter at den forrige har utløpt. Endring av parkeringstillatelsen kan anses som dokumentforfalskning og kan bli anmeldt av kommunen. 

Kopi av parkeringstillatelsen er ikke gyldig for parkering 

Det nevnes for ordens skyld også at det ikke er tillatt å ta kopi av parkeringstillatelsen til bruk ved parkering. Kopiering av parkeringstillatelsen ansees som dokumentforfalskning og kan bli anmeldt av kommunen. Du har selv ansvaret for å ta med deg din parkeringstillatelse dersom den skal benyttes i annen bil. 

Register over parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Alle gyldige parkeringstillatelser er registrert i et nasjonalt register over parkeringstillatelser. Dette kalles HC-registeret og driftes av Statens Vegvesen. 

Registeret inneholder parkeringstillatelsens kortnummer, navn, adresse, fødsels- og personnummer, kjønn, om parkeringstillatelsen er utstedt på fører eller passasjer og gyldighetsdato for tillatelsen. 

Dersom parkeringstillatelsen mistes, blir stjålet, forfalsket, inndratt eller bruker av parkeringstillatelsen har gått bort, vil tillatelsen bli merket ugyldig i registeret. Ved kontroll i forbindelse med parkering vil trafikkbetjentene kunne søke på kortnummeret og få informasjon om parkeringstillatelsen er gyldig eller ikke. De vil aldri få informasjon om helseopplysninger, årsak til at parkeringstillatelsen er ugyldig eller annen sensitiv informasjon.