RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE GRENDE- OG TETTSTEDSMIDLER

1. Formål

Kongsvinger kommune ønsker levende tettsteder og grender.

Med grender og tettsteder, menes områder i kommunen utenfor Kongsvingers bygrenser.

Gjennom ordningen kan det gis organisasjonstilskudd, vedlikeholdsmidler og tiltakspenger for å stimulere til aktivitet, trivsel og samarbeid.

2. Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til utviklingsselskap, velforening, grendelag eller andre organisasjoner som arbeider for lokalsamfunnet.

For å få utbetalt tilskudd kreves:

 • Organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonen
 • Registrering av organisasjonen i Tilskuddsportalen

3. Organisasjonstilskudd

Det kan søkes om organisasjonstilskudd på kr. 15 000.

Tiltak det kan gis støtte til:

 • Starte eller restarte en organisasjon*
 • Arbeid med handlingsplaner, prosjektutvikling eller lignende

En kortfattet rapport med regnskap leveres på eget digitalt skjema ved slutten av hvert år.

*Tilskudd forutsetter gjennomført etableringsmøte og valgt styre for inneværende år.

4. Vedlikeholdsmidler

Det kan søkes midler til vedlikehold av aktivitetstilbud, bygg og anlegg.

Minimum 30% av utgiftene må dekkes av søker selv. Egeninnsats som for eksempel dugnad eller administrativt arbeid verdsettes til kroner 350 pr. time. Maksimalt tilskudd er 50.000.

En kortfattet rapport med regnskap leveres på eget digitalt skjema.

5. Tiltakspenger

Midlene skal tildeles prosjekter som bidrar til aktivitet, trivsel og samarbeid.

Minimum 30% av utgiftene må dekkes av søker selv. Kostnadene på tiltaket kan fordeles på tre år. Av søknaden må det fremkomme hvordan kostnadene fordeles over disse årene.

Tiltak som prioriteres:

 • Tiltak som kommer mange innbyggere til gode
 • Tiltak for barn og unge
 • Tiltak som fremmer tilflytting og inkludering
 • Tiltak som kan bidra til en levende kultur
 • Tiltak som fremmer folkehelse

Søknaden skal inneholde en kortfattet beskrivelse av prosjektet (se digitalt søknadsskjema):

 • Hva er tiltaket?
 • Hvorfor skal tiltaket gjennomføres?
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres?
 • Hvem er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og vedlikehold av tiltaket?
 • Når skal tiltaket settes i gang og når skal det være ferdig?
 • Kostnadsfordeling (budsjett)

Det forventes at driften av tiltaket videreføres uten støtte etter 3 år.

En kortfattet rapport med regnskap leveres på eget digitalt skjema ved slutten av hvert år.

6. Søknadsprosedyre

Søknadsfrister 20. januar og 20. april.

7. Revisjon og forvaltning

Kommunedirektøren delegeres vedtaksmyndighet for tilskudd inntil kr. 50 000. Tilskudd over dette vedtas av formannskapet. Innstilling fra komité Miljø og samfunnsutvikling skal foreligge ved formannskapets behandling av saken.

Kommunedirektøren er ansvarlig for gjennomgang og revidering av retningslinjene for tilskuddene, som utføres hvert 3. år.