Skal du grave må du gjøre følgende:

Det sendes en gravemelding når det skal graves i

  • kommunal eiendom
  • kommunal veg
  • fortau eller gang- og sykkelveg
  • arbeider på nye og eksisterende kabler/ledninger.

Ved større endringer må det søkes om ny tillatelse. Meldingen skal også benyttes ved reparasjon av stikkledninger for vann og avløp og lignende. 

Som søker er du ansvarlig for melding om trafikkendringer til alle utrykningsenheter som politi, brannvesen, ambulanse, buss og taxi. 
Ved graving i riks- og fylkesveg tas det kontakt med Statens vegvesen. 

Retningslinjer for gravearbeid