Hvem kan søke?

 • Du må ha lovlig opphold og fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp.
 • Du har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, å få en individuell vurdering av saken.
 • Husk at dersom du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.
 • Her kan du lese mer om hvem som kan søke. (NAV.no). 

Hvordan søker du?

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din.

Søknadsskjema i papirform finner du på NAV Kongsvinger eller på kommunens servicetorg. Trenger du hjelp til å skrive søknaden, kan NAV-kontoret hjelpe deg.

Før du søker

NAV trenger opplysninger som: 

 • Inntekter
 • Utgifter
 • Personlige forhold som livssituasjon, familie, bolig og helse. 
 • Barn og unge i familien som har behov når det gjelder for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Det er viktig at du dokumentere opplysningene i saken din. Ved gode nok opplysninger og dokumentasjon kan NAV behandle søknaden raskere og bedre. 

Nødvendig dokumentasjon er som regel: 

 • Legitimasjon
 • Gyldig oppholdstillatelse
 • Skattemelding (tidligere selvangivelsen)
 • Skatteoppgjør
 • Lønnsslipp
 • Kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • Kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
 • Dokumentasjon på boforhold som for eksempel husleiekontrakt
 • Fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn, forsikringer
 • Faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling
 • At alle andre muligheter til inntekt er benyttet, og du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:
  • Har du søkt bostøtte
  • Har du benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Har du tatt imot tilbud om arbeid eller kurs
  • Har du søkt om avdragsfrihet i bank og forhandlet med kreditorer

Hva skjer etter du har søkt?

 • Du kan bli innkalt til møte med veileder.                                                                   
 • Mangler noe dokumentasjon /opplysninger i søknaden, får du brev med frist for innlevering.
 • Ved søknader som krever lengre tid å besvare, skal du motta informasjon om det i forkant og når svar kan forventes.
 • Skriftlig vedtak som svar på søknaden. 
 • Utbetaling av sosialhjelp dersom du vurderes til å fylle vilkårene for å motta økonomisk sosialhjelp.
 • Hvis du er i en nødssituasjon, skal du ha et raskt svar
 • Saksbehandlingstid er 4 uker

Hva er viktig å vite når du har fått vedtak?

 • Du mottar et vedtak som er viktig du leser nøye. Ofte stilles det noen vilkår som må oppfylles før utbetaling. 
 • Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Mer informasjon kan du finne her.