Kongsvinger kommune sitt eiersekretariat har utarbeidet en egen Eierskapsmelding. Meldingen ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020 og har tiittel "Eierskap og interkommunale samarbeid".

Dokumentet blir oppdatert fortløpende.

Administrativt eiersekretariat har som ansvar å følge opp kommunens eierskap. Eiersekretariatet ledes av nyopprettet stilling kommuneadvokat. Sekretariatet består foruten kommuneadvokaten av økonomisjef, formannskapssekretær og representasjon fra kommunalområdet Samfunn.

 • Sekretariatet har ansvar for:

  • Å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker. Dette ivaretas ved at det legges fram saker av særlig prinsipiell karakter til drøfting i Formannskapet før saker behandles i representantskap eller generalforsamling.

  • Å etablere og følge opp retningslinjer for kontroll og evaluering i selskapene.

  • Å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og representantskap, samt rådmannens deltakelser på eiermøter som støtte for ordfører/ kommunens representant.

  • Å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling og representantskap, herunder dialogmøter med Formannskapet.

  • Vedlikehold av kommunens eiermelding, og legge denne fram for politisk behandling årlig.

  • Deltakelse i regionens arbeid med felles retningslinjer for god selskapsstyring.