RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL KULTURPROSJEKTER

Formål

Tilskuddsordningen skal stimulere til aktivitet som skaper deltakelse og opplevelser innen det brede kulturfeltet. Gjennom ordningen ønsker kommunen å bidra til at Kongsvinger oppleves som en attraktiv kommune for både innbyggerne og besøkende. Tilskuddsordningen skal medvirke til å realisere Kulturplan for Kongsvinger kommune 2023-2030.

Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan innvilges til lag og foreninger, profesjonelle aktører, eller enkeltpersoner i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan tilskudd innvilges til søkere utenfor kommunen, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger. Det forutsettes at lag og foreninger og profesjonelle aktører er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Generelle bestemmelser

 • De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Kongsvinger kommunes årlige budsjettvedtak.
 • Tilskuddsordningen er for prosjektstøtte. Det gis ikke støtte til driftskostnader, det vil si faste eller gjentakende oppgaver eller arrangement, som dermed ikke kan regnes som prosjekt.
 • Tilskuddet kan dekke materiell og utstyr til aktiviteten det søkes om tilskudd til, men det gis ikke støtte til innkjøp eller investeringer i fast inventar eller vedlikehold av bygningsmasse, lokaler eller utstyr.
 • Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen.
 • I markedsføringen av prosjektet skal det framkomme at det er gitt tilskudd fra Kongsvinger kommune.

Hva det innvilges tilskudd til

 • Tiltak som er nyskapende og introduserer et nytt tilbud i kommunen eller regionen
 • Tiltak sin skaper stor deltakelse og inkluderer mange utøvere, samarbeidspartnere, frivillige og/eller publikum
 • Tiltak som fremmer folkehelse
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom
 • Tiltak som fremmer mangfold og inkludering, feks prosjekt som skaper generasjonsmøter, eller møter mellom ulike kulturer.
 • Større kulturprosjekt som gir positive ringvirkninger utover Kongsvinger kommune.
 • Tiltak som kan påvise medfinansiering fra andre, for eksempel tilskudd fra fylkeskommunen eller staten, fond/stiftelser, sponsorstøtte.
 • Det kan gis tilskudd til prosjekter som er gjennomført foregående år. Andre avsluttede gis ikke støtte.

Ved stor søknadsmengde kan størrelsen på innvilgede tilskudd bli avkortet. Søknader som oppfyller flere av kriteriene blir prioritert.

Flerårige prosjekt kan i spesielle tilfeller få innvilget støtte for inntil 3 år ved førstegangs behandling av søknaden. Slike søknader må vedlegges en handlingsplan for prosjektårene det søkes om tilskudd for. Søkere av tilskudd til tilbakevendende arrangement må vise til at det skjer en utvikling eller fornyelse av arrangementet/prosjektet i perioden. Beløpet kan bli redusert fra år og år, avhengig av det samlede antall søknader og den årlige vedtatte budsjettrammen. Søknader om prosjekttilskudd utover 3 år vurderes særskilt.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for arbeid og målsettinger i Kongsvinger kommune. Prosjekt som mottar tilskudd fra kommunen bør derfor ha en bærekraftig profil.

Det innvilges ikke tilskudd til

 • Kommunale/offentlige instanser
 • Ideologiske markeringer
 • Det vil som hovedregel ikke bli gitt tilskudd til samme prosjekt fra både «Tilskudd til kulturprosjekt» og «Tilskudd til grender og tettsteder».

Søknadsfrister

10. januar, 1. mai og 15. august.

Søknadsprosedyre

 1. Søknadene skal fremmes på eget digitalt søknadsskjema.
 2. Søknadsfrister for tilskudd til kulturprosjekter annonseres på kommunens nettside og via sosiale medier.
 3. Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap på eget digitalt skjema.

Søknadsskjema

Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet i saken delegeres til kommunedirektøren for tilskudd inntil kr. 50.000. For tilskudd ut over dette beløp er formannskapet vedtaksmyndighet, etter innstilling fra komite for Miljø- og samfunnsutvikling.

Rapport og regnskap

Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering og regnskap. Ved tilsagn utbetales 85% av
innvilget beløp. Resterende 15 % utbetales etter rapportering.

Rapporten skal inneholde:

 • kort beskrivelse av gjennomført tiltak
 • hvordan prosjektet eventuelt planlegges videreført
 • antall publikummere, samarbeidspartnere, utøvere/deltakere
 • en kortfattet evaluering
 • enkelt regnskap

Rapporteringsfrist er 1. november.

Ved manglende rapportering, eller at midlene ikke er benyttet i tråd med søknad og tildeling, skal tilskuddet tilbakebetales.