RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL KULTURPROSJEKTER

1. Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan det innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner utenom Kongsvinger kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger kommune. Det forutsettes at søker er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund/Tilskuddsportalen.

 • Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen (inkludert egeninnsats
 • Flerårige prosjekt kan i spesielle tilfeller få innvilget støtte for inntil 3 år ved førstegang behandling av søknaden.
 • Det bevilges ikke tilskudd til ordinær drift* av lag/foreninger innenfor ordningen.

*Med drift menes: Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt. Tilskudd til kulturprosjekt gir heller ikke støtte til innkjøp eller investeringer i fast inventar eller vedlikehold av bygningsmasse, lokaler eller annet utstyr.

2. Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer fritids-, trivsels-, idrett- og kulturaktiviteter. Tilskudd kan gis til prosjekter som oppfyller minst tre av kriteriene nedenfor. I vurderingen av den enkelte søknad skal det vektlegges i hvilken grad prosjektene oppfyller det enkelte kriterium.

Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder
 • Fungerer som et folkehelsetiltak
 • Skaper tilbud til barn og ungdom
 • Er et initiativ fra innbyggere
 • Skaper stor deltakelse
 • Har et kartlagt potensiale til å profilere Kongsvinger positivt
 • Tilskuddet brukes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunale eller statlig tilskudd. Denne type søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.
 • Innebærer et samarbeid mellom flere ulike aktører.

3. Søknadsprosedyre

 1. For å søke tilskudd til kulturprosjekter må ditt lag, forening eller organisasjon være tilknyttet Tilskuddsportalen.
 2. Her kan du registrere deg og lese mer om Tilskuddsportalen.
 3. Søknadene fremmes på eget digitalt søknadsskjema.
 4. Søknadsfrister for tilskudd til kulturprosjekter vil oppdateres på Tilskuddsportalen.
 5. Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap på eget digitalt skjema.
 • Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 15. august

4. Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet i saken delegeres til kommunedirektøren for tilskudd inntil kr. 50.000. For tilskudd ut over dette beløp er formannskapet vedtaksmyndighet, etter innstilling fra komite for Miljø- og samfunnsutvikling.

5. Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema

6. Rapport og regnskap - Kulturprosjekter

Her kan du levere rapport og regnskapsskjema for kulturprosjekter