Hvilke avdelinger inngår i barneverntjenesten i Kongsvinger?

  • Mottak og undersøkelse
  • Tiltaksteam
  • Omsorgsteam

Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven.

Hvilke tiltak har barnevernet?

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det iverksettes tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, som f.eks:

  • Hjelpetiltak 
  • Tvangstiltak - Fylkesnemda avgjør alle tvangstiltak. 
  • Adferdstiltak 
  • Tvangstiltak i hjemmet -  barnehage og tilsyn 
  • Omsorgsovertakelse

Alle tiltak skal evalueres jevnlig. Målet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre uten tiltak fra barneverntjenesten. 

Hva skal barnevernet gjøre?

  • Barnevernet skal drive forebyggende samarbeid med andre i forvaltningen og frivillige organisasjoner.
  • Barnevernet setter i verk undersøkelse etter bekymringsmelding inngitt fra for eksempel skole, pårørende, politi, uteteam, barnehage mm.

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid.

1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?
Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok
vare på barnet? Da bør du melde fra tilbarnevernet.

2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?
Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er
nødvendig.

3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?
Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?
Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?
Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og
veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte
saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6. Må jeg alltid oppgi navnet mitt?
Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7. Får jeg beskjed dersom saken henlegges?
Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8. Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?
Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9. Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?
Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har
vært bekymret.

10. Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?
Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:

Spørsmålene og svarene er utviklet av
Det kriminalitetsforebyggende råd (www.krad.no)

Her kan jeg sende inn en bekymring til barnevernet

Hvem kan jeg kontakte i barnevernet?


Besøksadresse Rådhusplassen 3, 
2212 Kongsvinger