Hvem kan søke

Lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og har hovedadresse og
hovedaktivitet i Kongsvinger kommune kan søke om tilskudd.

Krav til virksomhet

Anlegg/lokaler som det søkes om tilskudd til drift/leie skal ligge i Kongsvinger
kommune.
Det ytes ikke tilskudd til leie for enkelt tiltak (dag/uke/måned). Det forutsettes at
virksomheten er hel eller halvårsvirksomhet.

Tilskuddsramme

Tilskuddet beregnes ut fra antall registrerte aktive medlemmer under 19 år pr. 31.12 året
før søknaden fremmes, og som er godkjent ved behandling av Årsmelding, og den
rammen som Kongsvinger kommunestyre stiller til disposisjon i budsjettet.
Der det er interkommunalt anlegg vil Kongsvinger kommunes andel være i forhold
til eiere/brukere fra Kongsvinger kommune.

Søk elektronisk her:

Behandling av søknader

Behandling av søknadene delegeres til rådmannen.