Hva er naturmangfold, og hvorfor trenger vi en plan? 

Naturmangfold inkluderer all variasjon i arter, landskap og geologi. Naturen er vårt livsgrunnlag, og vi er avhengige av en natur med et rikt mangfold og velfungerende økosystemer. Naturen gir oss mange viktige produkter som for eksempel mat, medisiner og brensel, men også fellesgoder som demping av flom og rensing av vann og luft. I tillegg er naturen viktig for rekreasjon og opplevelser. 

Over hele verden er natur under sterkt press. Naturmangfoldsplanen vil bygge opp under lokale, nasjonale og internasjonale mål om å stanse tapet av naturmangfold. Planen vil gi oss bedre oversikt over hvilke naturverdier vi har, og den skal beskrive hvordan vi må jobbe for å ivareta disse verdiene i Kongsvinger.  

Formålet med planen 

Ved å bevare og bruke naturen på en god måte, vil vi sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte godt av naturen og naturgodene rundt oss.  

Den største trusselen mot naturmangfold er arealendringer. Kommunene forvalter over 80 prosent av Norges arealer. De beslutningene som tas gjennom kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, har i sum stor betydning for hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt. En plan for naturmangfold er et kunnskapsgrunnlag og verktøy i kommunens arbeid med å ivareta naturmangfold. Det gjelder både innenfor arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven og annen planlegging og forvaltning.

For å forvalte naturen på en god måte, må vi sikre levedyktige bestander av planter og dyr. Et av de viktigste virkemidlene er å ta vare på artenes leveområder. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold.

I denne videoen ser du mer om hvorfor naturmangfold er viktig

Har du spørsmål til planarbeidet?

Kjersti Enger Dybendal
Klima- og miljørådgiver
E-post: kjersti.enger.dybendal@kongsvinger.kommune.no