Undersøkelse

Hva slags forhold og tanker har du om naturen?

Kongsvinger kommune ønsker å vite om verdifull natur, trusler mot naturen og ideer til tiltak for å forbedre naturen. Vi presiserer også at det er mulig å gi innspill om alt fra arter langt inne i skogen til den naturen du ser og bruker i hverdagen.

Vi ønsker dine innspill og idéer

Dette ønsker vi innspill om:

Hva slags natur er viktig for deg, og hvorfor? Naturen er vårt livsgrunnlag og en del av vår identitet. Vi jobber nå med å kartlegge naturmangfoldet i Kongsvinger. For å kunne ta vare på naturen, må vi vite hva som finnes hvor. 
 

Hva er naturmangfold, og hvorfor trenger vi en plan? 

Naturmangfold inkluderer all variasjon i arter, landskap og geologi. Naturen er vårt livsgrunnlag, og vi er avhengige av en natur med et rikt mangfold og velfungerende økosystemer. Naturen gir oss mange viktige produkter som for eksempel mat, medisiner og brensel, men også fellesgoder som demping av flom og rensing av vann og luft. I tillegg er naturen viktig for rekreasjon og opplevelser. 

Over hele verden er natur under sterkt press. Naturmangfoldsplanen vil bygge opp under lokale, nasjonale og internasjonale mål om å stanse tapet av naturmangfold. Planen vil gi oss bedre oversikt over hvilke naturverdier vi har, og den skal beskrive hvordan vi må jobbe for å ivareta disse verdiene i Kongsvinger.  

Formålet med planen 

Ved å bevare og bruke naturen på en god måte, vil vi sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte godt av naturen og naturgodene rundt oss.  

Den største trusselen mot naturmangfold er arealendringer. Kommunene forvalter over 80 prosent av Norges arealer. De beslutningene som tas gjennom kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, har i sum stor betydning for hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt. En plan for naturmangfold er et kunnskapsgrunnlag og verktøy i kommunens arbeid med å ivareta naturmangfold. Det gjelder både innenfor arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven og annen planlegging og forvaltning.

For å forvalte naturen på en god måte, må vi sikre levedyktige bestander av planter og dyr. Et av de viktigste virkemidlene er å ta vare på artenes leveområder. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold.

I denne videoen ser du mer om hvorfor naturmangfold er viktig

 

 

Har du spørsmål til planarbeidet?

Kjersti Enger Dybendal
Klima- og miljørådgiver
E-post: kjersti.enger.dybendal@kongsvinger.kommune.no

 

Kartlegginger

Her finner du en liste over kartlegginger som er gjort i Kongsvinger kommune. Rapportene som ikke har lenke er ikke digitalisert. Det pågår et arbeid for å få digitalisert hele listen.

Kartlegginger av natur, arter og naturtyper

Vingersjøen naturtyper og fugl 2023
Ansvarsnaturtyper og arter Hedmark 2023
Oppfølging av handlingsplan for elvesandjeger 2014
Naturverdier i Sykehusskoge 2022
Naturtypekartlegging i Kongsvinger kommune 2007
Rapport om biologisk mangfold på Kongsvinger festning 2003
Lappuglehekkinger i Hedmark 1989 – 2015, 2016
Amfibieregistrering i Hedmark 1990 – 2008, 2009
Kartlegging av flaggermus i Hedmark 2007
Elgen i Hedmark 2003 – en bestandsoversikt
Naturtyper og truete plantearter 2002
Registrering av ulv og gaupe i Hedmark 2001
Viltkartlegging i Kongsvinger 1999
Fugler og pattedyr i ni barskogsreservater i Hedmark 1998
Miljøtilstanden i Hedmark 1998
Bevaring av barskogens artsmangfold i Innlands-Norge – en litteraturstudie 1988 
Karplantefloraen i Hedmark. Sjekkliste: Plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa 1998
Botanisk undersøkelse av 8 kulturlandskap i Hedmark 1997
Miljøtilstanden i Hedmark 1996
Miljørapport 1995
Miljørapport 1994
Endringer i kulturlandskapet. Betydningen for pattedyr og fugl 1993 

Kartlegging av vannmiljø

Overvåking av elver i Innlandet fylke 2020
Overvåking av innsjøer i Innlandet fylke 2020
Kalkingsbehov i grensevassdrag mot Sverige 2020
Fiskebiologisk undersøkelser i Varaldsjøen 2019
Kartlegging av elvemusling i Åsnes, Kongsvinger og Grue 2017
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark 2017
Rapport fra fiskeundersøkelse i utvalgte sideelver til Glomma i Kongsvinger, Høgskolen i Innlandet 2016
Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga 2016
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark 2015
Kartlegging av Kroksjøer og flomdammer i Hedmark 2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Møkeren 2013
Fisken i Glommavassdraget 2008
Glommaprosjektet: årsmelding 2007
Glommaprosjektet: årsmelding 2006
Glommaprosjektet: årsmelding 2005
Glommaprosjektet: årsmelding 2004
Glommaprosjektet: årsmelding 2003
Glommaprosjektet: årsmelding 2002
Glommaprosjektet: årsmelding 2001
Glommaprosjektet: årsmelding 2000
Glommaprosjektet: årsmelding 1999
Ferskvannsfaunaen i Hedmark: Forekomst av døgnfluer, steinfluer, vanlig marflo, asellus og rødlista vårfluer 1999
Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i Østlandsområde i forbindelse med vassdragskalking 1999
Kreps i kalkede vann- reetablering og utvikling av eksisterende bestander 1999
Vannvegetasjon i små innsjøer, evjer og kroksjøer ved Glåma i Solør, Hedmark, 1999
Registrering av bunndyrfaunaen i femten vann i søndre og midtre deler av Hedmark 1998
Flommark langs Glåma i Hedmark. En botanisk inventering. 1998
Plan for fiskeutsettinger i Glommavassdraget, Hedmark fylke 1998
Tiltaksorientert overvåking av Vrangselva 1994
Flommen – miljøkonsekvenser 1996
Kalkingsplan for Hedmark, 1995-1999
Fisk og fiskemuligheter i Glommavassdraget i Hedmark 1990
Registrering og overvåking av krepsebestander på Østlandet i 1989
Kalkingsplan for Hedmark1989
Vannkvalitetsundersøkelse i Hedmark. En regional undersøkelse av 220 innsjøer høsten 1988
Fiskebiologiske undersøkelser av Brødbølvassdraget 1982 PDF (958KB)