Praktisk bistand og opplæring

Hva er praktisk bistand og opplæring, og hvem kan få dette?

Praktisk bistand og opplæring er en tjeneste kommunen kan yte hos hjemmeboende utviklingshemmede som har behov for bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten forutsetter egeninnsats fra brukeren.

Vurderingsgrunnlag

 • Evne til egenomsorg
 • Opplæringspotensial
 • Din egenvurdering (hva er viktig for deg), ev. pårørende/ verges vurdering
 • Faglig utredning av søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og sosiale situasjon
 • Medisinsk diagnose

Tjenesten kan omfatte

 • Praktisk bistand og opplæring i grunnleggende ferdigheter; herunder stå opp og legge seg, toalettbesøk, av- og påkledning, spise osv.
 • Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mer selvhjulpen; herunder personlig hygiene, tilberedning av enkle matretter, praktiske daglige gjøremål i boligen, aktivitetstilbud på dagtid, fysisk aktivitet
 • Praktisk bistand og opplæring i sosiale ferdigheter, som å fungere etter samfunnets normer og regler
 • Administrering av medisiner og enkel medisinsk behandling utføres etter opplæring fra fagpersonell
 • Formidling av kontakt med andre hjelpeinstanser og samarbeidspartnere
 • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
 • Bestilling av nødvendig medisinsk utstyr og forbruksartikler
 • Tjenesten kan i enkelte tilfeller være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn 

Tjenesten skal tilpasses øvrige hjelpeopplegg og integreres i dette. Den skal være en naturlig del av tjenestemottakers hverdag og utføres regelmessig. Tjenesten utføres i samarbeid med tjenestemottaker, tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av behov i samråd med tjenestemottaker og blir beskrevet i den enkeltes vedtak. Tjenestetilbudet varierer fra daglig til ukentlig kontakt. Tjenesten ytes primært i brukerens egen bolig. 

Målgruppe

 • Personer som har et særlig hjelpebehov for å få utført praktiske gjøremål og andre av dagliglivets oppgaver i hjemmet
 • Personer som bor eller oppholder deg i kommunen
 • Personer som ønsker å mestre dagliglivets gjøremål mest mulig selvstendig