Vi ønsker idéer og innspill til gå- og sykkeltiltak i Kongsvinger!

Du kan gi så mange innspill du ønsker gjennom kartløsningen, men du må fylle inn ett nytt skjema for hvert innspill. Dette for at kommunen skal få så konkrete data som mulig i undersøkelsen. Det er også mulig å gi «likes» til innspill som allerede har kommet inn. Gjennom å gjøre dette gir du din støtte til innspill som er registrert i løsningen. 

Det kan gis innspill til eksisterende gang- og sykkelveger og behov for tiltak langs disse, eksempelvis "ønsker belysning", "bør brøytes om vinteren" eller "ønsker asfalt".  Det kan  også gis innspill til helt nye gang- og sykkelveger.

  • Her kan du komme med idéer og innspill til gå- og sykkelstrategi (kommer)

Sykle til jobben 2024

  • Kampanjestart: 3. mai
  • Meld deg på her
  • Alle kan delta: Sykle til jobben er en lavterskel, felles aktivitet som alle kan delta på, uansett form og utgangspunkt. Norges største aktivitetskampanje har siden 1973 fått over 1 million til å velge en mer miljøvennlig og aktiv reisevei og hverdag.
  • All aktivitet gir poeng: All aktivitet til og fra jobb og på fritiden teller. Både sykling, gåturer, styrketrening, fotball, fjellturer og alt annet kan logges i appen Bedriftsidretten. Under hele kampanjen får du inspirasjon, utfordringer og muligheter til å vinne premier. 
  • Aktivitet sammen bygger helse: Å delta med kollegaer, venner, 40 000 deltakere og tusenvis av bedrifter og organisasjoner gir en følelse av å være en del av noe meningsfylt og større. Forskning viser at det å gjøre noe aktivt og meningsfylt sammen med andre styrker både fysisk og psykisk helse. 

Temaplan for mobilitet og trafikksikkerhet

  • Gå mer, sykle mer, opplev mer!

Målene i bystrategien «Kongsvinger 2050» (lenke) peker alle i samme retning. For å få en attraktiv og kompakt by må gående, syklende og kollektivtrafikk prioriteres i trafikkbildet. I bystrategien settes et mål om at andelen syklende i Kongsvinger by skal opp fra 5 til 9% innen 2050. Temaplanen peiler ut noen strategier for hvordan vi må planlegge, prioritere og utvikle byen for å oppnå det, både når det gjelder fysisk utforming, drifting av vegnett og gjennom kommunikasjon og holdningsskapende arbeid. Et viktig underlag for planen er Reisevaneundersøkelsen for Kongsvinger som gjennomføres i 2023-2024.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen 2018-2020 rulleres som en del av tiltakene som følger av temaplanen over, og skal sikre at kommunen kontinuerlig arbeider med gode trafikksikkerhetstiltak.
I mai 2024 starter dessuten arbeidet med sertifiseringen «Trafikksikker kommune», i regi av Trygg Trafikk, hvilket krever at kommunen jobber aktivt med rutiner og trafikksikkerhetstiltak i kommunens ulike enheter. Sertifiseringen planlegges gjennomført i 2024, og fornyes hvert tredje år. 
Kommunen ser også på muligheten for å etablere «hjertesoner» rundt skoler. Dette innebærer at det etableres gode tilrettelagte drop-off-soner i en randsone fra skolene, slik at en unngår potensielt trafikkfarlige situasjoner som kan oppstå når foreldre kjører barna helt frem til skolen samtidig som skolebusser og ansatte-parkering gjerne skjer i samme område.

Walkmore og pop-up-gata

Kongsvinger kommune deltar som en av tre byer i forskningsprosjektet Walkmore, i regi av TØI (Transportøkonomisk institutt) hvor hensikten er å undersøke hvordan man ved hjelp av mindre tiltak og begrensa økonomiske midler kan få økt byliv og flere til å gå i bysentrum.

Pop-up-gata i Rådhusgata / Fjellgata, som somrene 2022 og 2023 ble opparbeidet med gatemaling, møblering, beplanting, belysning og gatekunst, var et resultat av kommunens deltakelse i Walkmore. Fra sommeren 2024 vil Rådhusgata / Fjellgata skiltes som «gatetun», med en kombinasjon av bilparkering og fasiliteter tilrettelagt for myke trafikanter og byliv.

Gang- og sykkelbro over Glomma

Kommunen jobber sammen med Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune for å få realisert en helt ny gang/sykkelbro over Glomma, som skal binde stasjonsområdet for buss og tog på sørsiden av Glomma med institusjoner og byliv på nordsiden av Glomma, dvs. Høgskolen i Innlandet, Innlandet Science parj, KUSK, Sentrum Videregående, Rådhusplassen, Kongsvinger biblioteket og Kongsbadet. Kommunen anser dette som et svært viktig grep for en attraktiv og kompakt by. Dette langsiktige arbeidet er komplisert både med tanke på infrastruktur, eierforhold og krav til flomsikring da forbindelsen vil krysse flere jernbanespor og stasjonsområdet, motorvegen E16 og elva Glomma.

Kongsvinger sykkelby

Kongsvinger kommune  har inngått en intensjonsavtale med Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune kalt Sykkelbyavtalen, bl.a. som en oppfølging av Kongsvinger 2050. Kongsvinger kommune er også med i sykkelbynettverket i Innlandet, et nettverk for byer i Innlandet, som Innlandet fylkeskommune organiserer.

Trafikktellere

Det er satt opp tellere i Kongsvinger sentrum som viser utvikling og endring i transportbilde. Tellerne teller fotgjengere, syklister og biler. Resultatet fra tellingene gir en mulighet til å følge med på utviklingen, og hvordan endringer i infrastruktur og trafikkbilde påvirker valg av transportmetoder. Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag for å diskutere hva som kan være gode grep for å bidra til en god flyt i trafikkbildet og målet om å få flere til å gå og sykle, jf. Kongsvinger 2050.

Parkeringsstrategi

Kommune har utarbeidet en parkeringsstrategi for å følge opp om målene i Kongsvinger 2050 og som underlag for bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Parkeringen skal plasseres strategisk med tidsjustering for å sikre god adkomst til byens funksjoner og sikrer sirkulasjon i parkeringen slik at disse best skal komme innbyggerne og næringsliv til gode. Strategien skal bidra til at viktige arealer settes av til byliv og myke trafikanter.