Oljetank med mineralolje er nå forbudt

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger.

Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel, regnes som tatt ut av bruk, og skal fjernes. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin.

I Kongsvinger er det registrert 1000 oljetanker hvor vi nå har fått tilbakemelding om at ca 450 av disse nå er sanert. Det gjenstår derfor en del oljetanker hvor eierne ikke har gjort rede for hva som er gjort. Kongsvinger kommune har planer om å sende brev til de husstandene det gjelder og vil be om tilbakemelding om status på oljetanken.

Kongsvinger kommune har en lokal forskrift om nedgravde oljetanker: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-02-10-449?q=kongsvinger%20kommune

Slik finner du om du har en oljetank på eiendommen

På https://oljefri.no/ finner du tips til hvordan du går frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom. 

Slik fjerner du en oljetank

  • Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tankrens. Etter tanken er renset får du et gassfri-sertifikat fra firma som har utført jobben.
  • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere den til et godkjent gjenbruksstasjon. Vi anbefaler at du bruker et kvalifisert firma, som kjenner forurensningsloven.
  • Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling.
  • Når tanken skal leveres på godkjent gjenbruksstasjon må du vise frem gassfri-sertifikatet. Uten et gassfri-sertifikat kan du risikere å ikke få levert tanken.
  • Tanken må være helt tom ved levering.

Send inn dokumentasjon

Du må levere dokumentasjon til Kongsvinger kommune om at tanken er renset, gravd opp og levert til godkjent avfallsmottak.

Dokumentasjon kan være kvittering eller rapport fra entreprenør med bilder av graveprosessen samt kvittering fra godkjent avfallsmottak.

I mange tilfeller vil firmaet som har utført arbeidet sende inn dokumentasjon, men det er du som eier oljetanken som ansvarlig for at dette blir gjort.

Søknad om å la tanken ligge

Du kan søke om å få tillatelse til å la tanken bli liggende, om den f.eks. ligger under en bærende konstruksjon. I noen tilfeller kan Kongsvinger kommune gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert. Du kan også legge ved byggetegninger, eller annen dokumentasjon som viser at tanken ligger i konflikt med bygningsmasse, dersom du har dette.

Søknaden skal sendes til Kongsvinger kommune på postmottak@kongsvinger.kommune.no eller til brev til Kongsvinger kommune, v/Næring og miljø, PB 900, 2226 Kongsvinger.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en nedgravd oljetank med bioolje, har du plikt til å unngå lekkasje og forurensing. Dette betyr at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand.

Som eier er du også ansvarlig for å gi beskjed til kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken. Dette gjelder uansett størrelsen på tanken.

Tilstandskontroll skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av materialet:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Dokumentasjon av kontroll skal sendes Kongsvinger kommune med kopi til Glåmdal brannvesen IKS.