Retningslinjer om forskuttering av spillemidler ved bygging av anlegg

1. Retningslinjer for forskuttering av tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvinger kommune, er opprettet og vedtatt i sak 23/1548. Virkningsdato 001.2024.

2. Ved forskuttering av spillemidler til etablering av anlegg, inngås det en låneavtale mellom søker/anleggseier og Kongsvinger kommune.

Forskuttering kan innvilges til anlegg:

  • som bygges innenfor kommunegrensene.
  • som er vedtatt av styret i klubben/foreninger som er ansvarlig søker av spillemidler og som søker forskuttering av spillemidler.
  • der søker til forskuttering av spillemidler er juridiske eier av anlegget.
  • som tilfredsstiller nødvendige krav i henhold til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (Kultur- og likestillingsdepartementet).
  • som har fått godkjent spillemiddelsøknad. En godkjent spillemiddelsøknad er behandlet av Kongsvinger kommune, både gjennom administrativ behandling (etter søknadsfrist 1. oktober), og politisk behandling av årets samlede søknader i kommunen. Deretter behandles alle kommunens søknader av Innlandet fylkeskommune som fordeler midler fra staten, til hver kommun Søknad om forskuttering av spillemidler kan innvilges når fylkeskommunen har godkjent søknaden og vedtatt tildeling av midler.
  • som venter på tildeling av spillemidler. Anleggseier plikter å fornye spillemiddelsøknaden hvert år inntil tildeling av spillemidler er utført. Alle kostnader må oppdateres i søknadens budsjett når/hvis søknaden fornyes.

3. Søknad sendes Kongsvinger kommune Kulturenheten. Søknadsfristen er 15. august. Kongsvinger kommune forskutterer inntil 80 % av godkjent søknadssum for spillemidler ved oppstart av prosjektet og etter at søknaden er behandlet/godkjent (se pkt.2.).

Kongsvinger kommune utbetaler de resterende 20 % når anlegget er ferdigstilt og revisor har revidert sluttregnskap. For anlegg der det kreves spesielle attester ved ferdigstillelse, må disse foreligge før sluttutbetaling foretas. I de tilfeller der anlegget blir billigere enn budsjettert vil utbetaling bli justert ned tilsvarende og iht. revisors rapport. Det er krav om at utbygger fører regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet og ellers følger bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

4. Forskutteringen er en rentefri låneordning. Søkerne er fullt ut ansvarlige for anleggene med tilhørende økonomi og drift.

5. Det settes en beløpsgrense på kr 500 000 per utlånssøknad. Søknader over 500 000 kr må vedtas som enkeltsaker politisk.

6. Dersom søker ikke overholder forpliktelsene i henhold til låneavtalen, er dette å anse som brudd på låneavtalen mellom anleggseier og kommunen. Ved brudd på låneavtalen forfaller forskutterte tilskudd i sin helhet og må tilbakebetales til kommunen av anleggseier uten opphold. 

7. «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» revideres årlig, og søker om forskuttering av midler er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. Dersom søker ikke overholder forpliktelsene i henhold til disse bestemmelsene, må den forskutterte lånesummen må tilbakebetales til Kongsvinger kommune i sin helhet, uavhengig av den endelige tildelte summen spillemidler.

8. Anlegg som ikke blir ferdig innen fastsatt frist, og som har mottatt forskutterte midler kan motta krav om tilbakebetaling.

9. Ordningen administreres av Kongsvinger kommune, Kulturenheten.

Søknadsfrist: 1. juni