I Kongsvinger kommune er Flyktningtjenesten en del av NAV

  • Om oss
  • Bosetting av flyktninger
  • Familiegjenforening/familieinnvandring
  • Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
  • Sekundærbosetting - bytte kommune

Informasjon om krisen i Ukraina

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre. Vi har samlet informasjon til deg som hjelper nyankomne flyktninger med å orientere seg.

Om oss

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Kongsvinger. Bosetting og oppfølging av alle enslige voksne flyktninger og familier følges opp av NAV Kongsvinger.

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne.

Bosetting av flyktninger

Kommunen bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi. Dersom du er flyktning og ønsker bosetting i Kongsvinger kommune, kan du søke om dette i forbindelse med bosettingsintervjuet ved asylmottaket. Søknaden bør begrunnes. IMDi vil avgjøre søknaden.

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til deg som er familiegjenforent med flyktning, og gi informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med din oppholdsstatus.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år og som er bosatt i Kongsvinger kommune etter avtale med IMDi. Familiegjenforente til flyktninger kan også delta under visse forutsetninger. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid.

Se mer informasjon på imdi.no

Sekundærbosetting - bytte kommune

Kongsvinger kommune får mange søknader fra flyktninger som ønsker å flytte fra annen kommune til Kongsvinger. Sekundærbosetting forstås her som flyktninger som ønsker å flytte til ny kommune innen de første 5 årene etter bosetting i første kommune og som har behov for/søker sosiale tjenester fra kommunen.

Dersom søknad kommer fra enkeltpersoner, skal de ta kontakt med sin nåværende eller opprinnelige bosettingskommune for å få en skriftlig uttalelse om hvorfor det er nødvendig å flytte og eventuelt hvilke tiltak som er gjort der.

Som hovedregel avslås slike søknader ettersom vedkommende har rett til tjenester i første bosettingskommune. I noen saker kan det likevel være åpenbart urimelig å henvise tilbake til bosettingskommunen, og det gjøres derfor en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Eksempelvis kan kommunen vurdere å akseptere sekundærbosetting dersom flytting er nødvendig for den enkeltes sikkerhet. Dette kan blant annet være aktuelt i saker som omhandler vold i nære relasjoner, ekstrem negativ sosial kontroll, fare for tvangsekteskap og i saker der politiet innvilger beskyttelsestiltak i form av kode 6 eller kode 7. 

Søknad sendes fortrinnsvis til:
Kongsvinger kommune (org.nr.: 944 117 784)
NAV Team Flyktning
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Digitale skriftlige henvendelser til flyktningetjenesten kan sendes til postmottak@kongsvinger.kommune.no dersom det ikke inneholder personsensitiv informasjon.