Hva er SLT?

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) er underlagt Justis- og beredskaps-departementet, og gir føringer for og godkjenning av organiseringen av kommunenes forebyggende arbeid i en SLT- modell.

SLT-modellen er en samordningsmodell som benyttes av om lag 200 kommuner. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til kompetansesenter for kriminilatitetsforebygging.

Hvorfor kriminalitetsforebyggende arbeid?

Kriminalitetsforebyggende arbeid handler om å være i forkant av kriminalitet, og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Kongsvinger kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres.

Hvordan gjør vi det?

Kongsvinger politistasjon og kommunen er hovedaktører i SLT-modellen. SLT–modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater, og sikre unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeid igangsettes gjennom Politirådet, SLT-koordinator og utøvende nivå.

Politirådet som styringsgruppe for SLT-modellen

Politirådet i Kongsvinger er styringsgruppe for SLT-modellen ledet av ordfører. Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi behandles i politirådet. Politirådet har ikke individsaker. Politirådet møtes minimum 4 ganger i året.

Disse er i politirådet:

Politi, Ordfører, kommuneledelse og SLT-koordinator. Andre aktører inviteres etter behov.

SLT – koordinerende gruppe

Den praktiske koordineringen av SLT, ledes av SLT-koordinator. Det skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.
Disse er i SLT- koordinerende gruppe:
Enhetsledere innen forebyggende tjenester, helse, oppvekst, barnevern, kultur, rus og psykisk helse, NAV, representant fra fylkeskommunen innen oppvekst og politiet.

SLT - Utøvende nivå

Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den kriminalitetsforebyggende innsatsen i lokalsamfunnet.

SLT-koordinator.

SLT-koordinator er pådriver i SLT-modellen på alle nivåer. SLT-modellen handler om å legge til rette for samarbeid mellom alle aktører som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Målgruppe

 • Unge som er utsatt for miljøer med rus, vold og kriminalitet.
 • SLT-modellen i Kongsvinger har utvidet målgruppe innen områdene forebygge voldelig ekstremisme, trygt uteliv og bekjempelse av kriminelle MC-gjenger.
 • Ansatte i politiet, fylkeskommunen og Kongsvinger kommune, samt andre aktører som arbeider med unge.

Innsatsområder

 • Generelt kriminalitetsforebyggende arbeid 
 • Forebygging av organisert kriminalitet. Kongsvinger kommune har nulltoleranse i forhold til 1 % kriminelle MC - klubber. Kommunestyrevedtak 004/14 - 13.februar 2014.
 • Barn og ungdomskriminalitet 
 • Avdekke rus/doping/kriminalitet hos ungdom og unge voksne 
 • Arbeidslivskriminalitet 
 • Salgs – og skjenkebestemmelser herunder oppfølgning av samarbeidet "Trygg by" og vold i det offentlige rom 
 • Trafikksikkerhetsspørsmål
 • Tett samarbeid mot Kongsvinger ungdomsskole(KUSK)
 • Sørge fortløpende for smidige løsninger, og korte kommunikasjonslinjer på oppdukkede utfordringer

SLT-koordinator i Kongsvinger

Martin Skogrand
E-post: martin.skogrand@edu.kongsvinger.kommune.no