Beredskapsplikt

Kongsvinger kommune skal oppfylle kravene i «lov om kommunal beredskapsplikt. Det innebærer at vi skal sørge for en grunnberedskap som skal sikre innbyggernes sikkerhet hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner. Det gjør vi gjennom å analysere hva som kan skje og hvordan det best skal håndteres.

Hvilke verktøy har vi for å gjøre Kongsvinger trygt?

 • Ros-analyser
  • vi gjennomfører og reviderer helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vi bor i.
  • Analysen forteller oss hvor vi er mest sårbare og hjelper oss i å sette riktige tiltak som kan begrense risikoen.
 • Forebygging
  • vi arbeider for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme oss.
 • Beredskapsdokumentasjon
  • vi utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best skal håndtere det som oppstår.
 • Kriseledelsen
  • leder den kommunale innsatsen hvis en beredskapssituasjon skulle oppstå

Beredskapsrådet

Er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid.

Tilrettelegging

Vi skal samarbeide med andre aktører som er delaktige i å håndtere eller avverge en krise. Det innebærer at vi skal tilrettelegge for samvirke mellom kommunen, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet.

Øvelser

Kongsvinger kommune øver sin kriseledelse årlig. Vi øver da på de mest aktuelle hendelsene slik at vi står godt rustet til å håndtere tilsvarende i det virkelige liv.

Det er rådmannen som har det overordnede ansvaret for beredskap i kongsvinger kommune, men det er mange som jobber for å sikre at vi er godt rustet til å håndtere det som kan oppstå. Mange av oppgavene er delegert til kommunens beredskapskoordinator som også samarbeider med tilsvarende funksjon i andre kommuner i vår region samt andre beredskapsaktører.

Du er en del av Norges beredskap