Hvem kan varsle?

Det er ønskelig at både medarbeidere, leverandører, kunder og innbyggere i Kongsvinger kommune bidrar til kvalitetssikring av kommunens tjenesteleveranser gjennom varsling om kritikkverdige forhold som avdekkes i virksomheten.

Hva kan det varsles om?

Eksempler på kritikkverdig forhold kan være:

 • brudd på Kongsvinger kommunes etiske retningslinjer
 • brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
 • uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing eller trakassering
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • forhold som innebærer fare for liv og helse
 • forhold som utgjør en fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Hvordan kan man varsle?

 • Direkte elektronisk varsling til varslingsmottaket (KPMG) ved å klikke her.
 • Direktekontakt med varslingsmottaket:  
  • Ringe KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400. Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
  • Kontakte KPMG på e-post: varsling@kpmg.no
  • Sende et brev i posten til: KPMG v/Gransking og Compliance, Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo (avtale må bestilles i forkant).  
 • Varsling til andre tilsynsmyndigheter, andre offentlige myndigheter (eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politiet m.fl.).
 • Varsling internt i kommunen

Hva bør et varsel inneholde?

 • Navn på den som melder, men du kan varsle anonymt om du ønsker det..
 • Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om
 • Tid for hendelsene
 • Sted hvor hendelsen fant sted
 • Opplyse om det som det varsles om har skjedd flere ganger
 • Informasjon om eventuelt andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan ha relevante opplysninger i saken.
 • Vedlegge konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker i Kongsvinger kommune

 • Alle henvendelser blir tatt alvorlig, uavhengig om det meldes åpent eller anonymt.
 • Alle henvendelser behandles så raskt som mulig.
 • Behandlingen av alle varslingssaker vil i utgangspunktet være konfidensiell.
 • Varslingssystemet for kommunen skal brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.

Hvem håndterer en varslingssak og hvordan er saksgangen videre?

Alle som varsler, vil innen kort tid få en bekreftelse på at varselet er mottatt til behandling fra KPMG (eksternt varslingsmottak). KPMG vil ved mottak av et varsel foreta en vurdering av saken, og deretter oversende sin redegjørelse/anbefalinger til Kongsvinger kommune som part i saken.

I Kongsvinger kommune vil det være Kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for at varslingssaker undersøkes på riktig måte, men myndighet til å motta og vurdere varslingssaker fra KPMG (varslingsmottaket) er delegert til juridisk rådgiver i Kommunedirektørens stab.  Kommunedirektøren skal orienteres om alle mottatte varslingssaker.

I tilfeller hvor det er kommunedirektøren det er varslet om, skal saksbehandler være ordfører, med varaordfører som kopimottaker. I slike tilfeller vil bådekommunedirektøren og administrasjonen være inhabile i saken.

Juridisk rådgiver i kommunedirektørens stab  skal vurdere redegjørelsen fra varslingsmottaket. Det vil bli vurdert om ytterligere avklaringer er nødvendig før saken oversendes ledelse der saken skal følges opp. Det gis nødvendig veiledning ved oversendelsen.

Alle som varsler åpent, det vil si med oppgitt identitet, vil få informasjon om hvilken oppfølging varslet får, for eksempel videre utredning eller oppfølging i linjen.

PS! De som velger å varsle anonymt vil aldri få noen oppdatering om sakens utvikling og utfall. 

Får melder tilbakemelding på en varsling?

Ja, alle varslere som varsler åpent, det vil si at det fremgår fra varselet hvem det er som varsler, får en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Varslere holdes deretter orientert om videre saksbehandling dersom omstendighetene tilsier dette.

Varsel om forhold knyttet til en person. Hva skjer da?

I de saker hvor det blir besluttet å gå videre med saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varslingen, og hvilke opplysninger som har blitt gitt. Vedkommende skal få mulighet til å komme med sin versjon av saken så tidlig som mulig. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks få beskjed om beslutningen, uansett utfallet av behandlingen. Varsler har ikke rett til å vite hvordan den det er varslet om har blitt fulgt opp.

Personvern

Klikk her for å lese en egen personvernerklæring som gjelder for håndtering av personopplysninger ved varsling.