§ 1 Om forskriften

§ 1-1Generelle bestemmelser

Kommuneloven § 5-1 angir hvilke organer som er folkevalgte organer. Kommunelovens bestemmelser om folkevalgtes rettigheter gjelder alle som er medlem av et folkevalgt organ.

Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som er valgt inn i et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5-1 eller et annet kommunalt organ § 5-2.

Alle med kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Arbeidsgodtgjøringen er en kompensasjon for møtevirksomhet og forberedelser til møter.

Kommunelovens bestemmelser sier at kommunestyret selv skal regulererettigheter og godtgjøring i forskrift.

§ 1-2 Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å regulere godgjøring og velferdsgoder til de folkevalgte i Kongsvinger kommune i henhold til kommuneloven.

Forskriften gjelder for folkevalgte i Kongsvinger kommune, deres rettigheter og deres godtgjøring og velferdsgoder.

§ 1-3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 22.11.2022 og erstatter forskrift av 24.10.2019.

§ 2 Godtgjøring for folkevalgte

§ 2-1 Frikjøp som arbeidsgodtgjørelse

§ 2-1-1 Om frikjøp

Ordfører, varaordfører frikjøpes fra ordinært arbeid, og mottar en fast godtgjøring i stedet for arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven § 8-4 samt dekning av tapt inntekt etter kommuneloven § 8-3.

Folkevalgte som frikjøpes har ikke krav på arbeidsgodtgjøring og dekning av tapt inntekt utover den faste godtgjøringen. Varaordfører skal likevel få godtgjøringen som gruppeleder og leder for et utvalg, når de har disse vervene i tillegg.

§ 2-1-2 Frikjøp ordfører

Ordfører – frikjøpes i 100 % stilling.

Ordførers godtgjøring fastsettes til 100 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjøring.

4 § 2-1-3 Frikjøp varaordfører

Varaordfører – frikjøpes i 34 % stilling.

Varaordførers godtgjøring fastsettes til 34 % av stortingsrepresentantenes til enhver tid gjeldende godtgjøring.

Varaordfører skal ha godtgjøring som ordføreren, hvis varaordfører fungerer som ordfører utover ordinær ferie og fungeringsperioden er minst en uke sammenhengende.

§ 2-2 Fast årlig arbeidsgodtgjørelse og møtegodtgjørelse

Fast årlig arbeidsgodtgjøring og møtegodtgjørelse for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn.

Det utbetales møtegodtgjørelse for alle kategorier folkevalgte, med unntak av ordfører, varaordfører, komiteledere og utvalgsledere for møter i det organet de leder.

Eventuelle representantskapsledere får utbetalt møtegodtgjørelse på lik linje med ordinære representantskapsmedlemmer valgt av Kongsvinger kommune. Den administrative delen som knytter seg til å lede representantskapet, anses utført for selskapet og godtgjøres derfor av selskapet.

For å stimulere til generell samfunnsinteresse hos ungdommer i kommunen, og for at deltakerne i ungdomsrådet aktivt skal kunne arbeide for å påvirke i politiske saker som vedrører ungdom, ønsker Kongsvinger kommune å videreføre ordningen med et bredt sammensatt ungdomsråd. Det tilbys i utgangspunktet ingen individuell godtgjøring for arbeidet i rådet, men rådet vil tildeles eget fellesbudsjett som kan benyttes til arbeid for barn og unge. Eventuell tapt arbeidsinntekt for enkeltmedlemmer, vil kunne kompenseres særskilt.

Godtgjørelse til leder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse og eldres råd dekkes innenfor fastsatt budsjett til rådene.

Det gis ikke mer enn en møtegodtgjørelse til en folkevalgt, som deltar på flere møter samme dag.

Faste godtgjørelser har følgende fordeling:
 • Ordfører 100 %
 • Varaordfører 34 %
 • Komitéledere 20 %
 • Leder av trafikksikkerhetsutvalg 5 %
 • Leder av Planutvalg 20 %
 • Leder av Kontrollutvalg 15 %
 • Medlem av Formannskap 10 %
 • Leder av Råd for nedsatt funksjonsevne 1 %
 • Leder av Råd for eldre 1 %
 • Gruppeledere 4 %
 • Ungdomsråd Egen budsjettramme
Godtgjørelser per møte for medlemmer i politiske organer og representantskap har følgende fordeling:
 • Møtegodtgjørelse 0,14 %
 • Vararepresentant i enkeltsaker 0,07 %

§ 2-3 Erstatning for tap av inntekt

Erstatning for tap av inntekt for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn.

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av et kommunalt tillitsverv. Som dokumentasjon kreves bekreftelse fra arbeidsgiver på tapt inntekt, og om tapt beløp er inkludert feriepenger.

Erstatning for tap av inntekt gjelder ikke bare lønnsinntekt i ordinære ansettelsesforhold.

Folkevalgte uten fast lønnet arbeid, som hjemmeværende, studenter, pensjonister mv. Kan også ha krav på erstatning for tapt inntekt. For å ha krav på erstatning for tapt inntekt, må den folkevalgte sannsynliggjøre at han eller hun må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsvervet.

Ved møter på dagtid hvor den folkevalgte har ordinært arbeid ettermiddags/kveldstid samme dag, gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for den påfølgende vakt. Dette gjelder også for nattevakter i forkant av et dagmøte.

Maks dekningsbeløp pr dag har følgende fordeling:
 • Maks dekningsbeløp pr dag for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, 1 %
 • Maks dekningsbeløp pr dag for ikke-dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, 0,14 %

§ 2-4 Dekning av utgifter

§ 2-4-1 Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser

Folkevalgte i kommunen har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i forbindelse 6 med tillitsvervet.

Godtgjøringen gjelder for alle reiser over 4 km én vei.

Godtgjøring gis etter satser i Statens reiseregulativ.

§ 2-4-2 Dekning av andre utgifter

Dekning av andre utgifter for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn.

Det dekkes kun nødvendige utgifter, så som barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre og lignende. Kravet skal sannsynliggjøres og dokumenteres når dette er mulig.

Maks dekningsbeløp pr dag har følgende fordeling:
 • Maks dekningsbeløp pr time, 0,018 %
 • Maks dekningsbeløp pr dag, 0,14 %

§ 2-5 Dekning av telefon

Ordfører og varaordfører får fri kommunal telefon.

§ 2-6 Frister for innlevering av krav om dekning av tapt inntekt og utgifter

Krav om dekning av utgifter og tap av inntekt skal fremsettes for politisk sekretariat så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at kravet har oppstått og møtet har funnet sted.

Krav som er innlevert innen den 25. hver måned kan forventes utbetalt på neste lønnsutbetaling.

§ 2-7 Utbetaling av godtgjørelser

Faste godtgjørelser blir utbetalt hver måned i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.

Møtegodtgjørelse per møte innrapporteres fortløpende og utbetales måneden etter i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.

Innleverte krav om dekning av skyss-, kost og overnattingsutgifter, tapt inntekt og andre utgifter behandles fortløpende og utbetales måneden etter i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.

§ 3 Velferdsgoder for folkevalgte

§ 3-1 Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv

Folkevalgte i kommunen som har et verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet.

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv.

Kommunen kan ikke gi ettergodtgjøring for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt opphørte. For øvrig gjelder reglene i kommuneloven § 8-6.

§ 3-2 Pensjonsordning

Folkevalgte i kommunen som har et verv som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.

§ 3-3 Sykepenger

§ 3-3-1 Rett til sykepenger

Folkevalgte i kommunen som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, har samme krav på sykepenger som ansatte i kommunen.

§ 3-3-2 Melding om sykdom

Folkevalgte med rett til sykepenger skal varsle ordfører ved sykdom. Ved ordførers sykdom, skal varaordfører varsles. I begge tilfeller skal også rådmannen varsles.

Rådmannen skal ved varsel om sykdom sørge for at den sykemeldte får utbetalt sykepenger fra kommunen i tråd med reglementet.

§ 3-3-3 Godtgjøring av sykepenger

Kommunen har ansvaret for å utbetale full godtgjøring i arbeidsgiverperioden fra 1. til 16. sykedag til de folkevalgte som har krav på sykepenger.

Kommunen har ansvaret for at folkevalgte med krav på sykepenger og som har en godtgjøring som overstiger det de har krav på utbetalt i sykepenger fra NAV (6G), får dekket forskjellen mellom sykepenger etter folketrygdloven og det den folkevalgte ville fått utbetalt i godtgjøring i samme perioden.

§ 3-4 Yrkesskade

Kommunen skal sørge for at folkevalgte som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller mer, blir meldt inn i kommunens poliser for yrkesskadetrygd og eventuelle andre tilleggsforsikringer som ansatte i kommunen har rettigheter til.

§ 3-5 Permisjoner

§ 3-5-1 Rett til permisjon

Folkevalgte som godtgjøres minst 1/3 av full stilling eller mer, har krav på permisjoner etter kommuneloven § 8-10.

Permisjonsrettighetene er knyttet til permisjoner etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10 samt §§ 12-12 og 12-15, og følger i hovedsak ansattes rettighet til permisjon i forbindelse med sykdom, fødsel og omsorg.

§ 3-5-2 Søknad om permisjon

Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret selv.

§ 3-5-3 Godtgjøring under permisjon

Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre den folkevalgte gir avkall på den.

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom har likevel den folkevalgte rett til å beholde den faste godtgjøring etter samme regler som gjelder for ansatte i kommunen, for tilsvarende permisjoner.