Til deg som er pårørende

Å involvere pårørende kan lette opplevelsen av belastning både for bruker og den pårørende, og styrke funksjonsnivået hos den som er syk.  Lovbestemmelser skal sikre at pårørende med omfattende omsorgsoppgaver får opplæring, veiledning og støtte. Det skal særlig vektlegges ivaretakelse av sårbare grupper som barn og unge, pårørende med egne helseproblemer og pårørende til personer med store og sammensatte behov.

Hvem er pårørende?

Det skilles mellom pårørende og nærmeste pårørende. En pasient eller bruker kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter selv om flere bidrar på ulike måter. Begrepet «nærmeste pårørende» brukes om den som skal ha informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelp. Brukeren selv må samtykke til at denne informasjonen gis.

De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen er pårørende i korte perioder, andre i store deler av livet. Man kan være pårørende til en person med små eller avgrensede behov for hjelp, eller til en som har omfattende bistandsbehov i en lang periode.

I situasjoner der flere pårørende har ulike synspunkter på behandling og tjenester, skal personalet ved tjenestestedet opptre nøytralt og lyttende og sette rammene for dialogen. Det må være tydelig for de pårørende hvem som tar beslutninger, at alle blir hørt og hvorfor beslutninger blir tatt.

Dine rettigheter som pårørende

Alle som defineres som pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til kommunens helse- og mestringstjeneste. Det kan gis informasjon om:

 • Kontaktinformasjon til de ulike kommunale tjenester
 • Rutiner og tilbud
 • Muligheter for å søke om hjelpemidler, velferds- og mestringsteknologi etc.
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
 • Tilbud om avlastning og støtte
 • Muligheter for å søke om pleiepenger og omsorgsstønad
 • Tilbud til pårørende (barn og voksne)
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner og nettverk

Pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver har rett til nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen.

Samarbeid mellom deg og kommunen

Samhandling og samarbeid handler blant annet om:

 • tidlig dialog og gjensidig informasjonsutveksling
 • deltakelse på møter
 • avklaring av forventninger til hvem som gjør hva
 • oppfølging når pårørende hjelper til med medisiner, opptrening etc.
 • opplæring, råd og veiledning
 • planarbeid (individuell plan, kriseplan, plan for familien)
 • koordinering av tjenester
 • avlastning

Vær den du er, og våg å vær nære. Våg å vise den syke den siste ære. Våg å være den som er tilstede.

Nyttige adresser:

Vil du lese mer?

Pårørendestrategien for Kongsvinger kommune

Kommunen har i samarbeid med brukere, frivillige og pårørende laget en Pårørendestrategi. Denne kan du lese ved å gå inn på kommunens hjemmeside, eller du kan få et trykt eksemplar ved å henvende deg til kommunens servicetorg.

Kontakt oss

Servicetorget: 62 87 40 00E-postadresse: postmottak@kongsvinger.kommune.no