Hvem kan få startlån

Kongsvinger kommune prioriterer følgende grupper i tildelingen av startlån:

 • Husstander med barn og lav inntekt
 • Personer med funksjonsnedsettelse og behov for tilpasning av bolig
 • Husstander med lav inntekt

Kommunen vil i sin saksbehandling legge vekt på om søkeren: 

 • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
 • I tillegg til den økonomiske behovsprøvingen vil andre viktige forhold rundt søkerens livs- og bosituasjon bli vektlagt i behandling av søknader om startlån.

Det stilles krav til at søkeren klarer å betjene startlånet. Det vil si at søkeren har økonomisk evne til å betjene startlånet over tid og fortsatt ha igjen midler til nødvendig livsopphold.

Hva kan finansieres med startlån?

Kommunen kan gi lån til:

 • Kjøp av bolig
 • Utbedring og tilpasning av bolig
 • Oppføring av ny bolig 
 • Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen 

Boligen som finansieres med startlånsmidler skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Andre forhold:

 • Kongsvinger kommune har krav til to års botid i kommunen før søknader om fullfinansiering av boligkjøp med startlånsmidler kan vurderes.
 • Ved manglende botid kan finansiering vurderes hvis søker har 15 prosent egenkapital og selv kan dekke omkostninger ved eventuelt kjøp.
 • Får du boliglån i vanlig bank, er ung i etableringsfasen eller i en situasjon hvor du kan spare, er du normalt ikke i Husbankens i målgruppe

BOSTØTTE: Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. Her kan du lese mer om bostøtte.

Hvordan søke startlån?

Det er kommunen/NAV som behandler søknaden din, men søknad sendes elektronisk på Husbanken sine nettsider:

Har du spørsmål, ta kontakt med:

 • NAV Kontaktsenter på telefon: 55 55 33 33.