For å ivareta sine offentlige oppgaver må kommunen samle inn og håndtere opplysninger om sine innbyggere og ansatte. Personvernregelverket, med GDPR i spissen, legger rammene for kommunens forpliktelser i den forbindelse. 

Alle offentlige virksomheter er nå pålagt å ha et personvernombud som et ledd i å styrke vernet om innbyggernes personopplysninger. 

Du kan lese mer om kommunens forpliktelser her https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

Hva er et personvernombud?

Kommunene er etter regelverket pålagt å kartlegge og føre oversikt over hvilke kategorier av personopplysninger kommunen håndterer samt til hvilket formål, på hvilket rettsgrunnlag, hvor de håndteres, hvordan det gjøres, hvordan informasjonssikkerheten er ivaretatt ved håndteringen og hvilke rutiner som gjelder for å sikre etterlevelse av regelverket.

Personvernombudet har en uavhengig rolle i hver kommune, og skal i hovedsak informere og veilede ledelsen og ansatte om hvordan kommunen kan ivareta personverninteressene til sine innbyggere og ansatte best mulig.

I tillegg skal personvernombudet:

 • Være kontaktpunkt for innbyggere og ansatte som har spørsmål knyttet til kommunens håndtering av deres personopplysninger, og veilede disse om deres rettigheter til blant annet;

Informasjon
- Innsyn
- Retting
- Sletting
- Dataminimering
- Klage

Les mer om dine rettigheter her https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 • Være kontaktpunkt mot Datatilsynet, som er det offentlige kontrollorganet og klageinstansen i personvernsaker
   
 • Rapportere direkte til ledelsen i hver kommune

Du kan lese mer om personvernombudsordningen her https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/

Hva samarbeider kommunene om? 

 • Regionen samarbeider om felles personvernombud for kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Kongsvinger kommune er vertskommunen. 
 • Personvernombudet bistår i hovedsak den enkelte kommunen utfra deres behov, samt i felles regionale prosjekter og anskaffelsesprosesser.
 • Personvernombudet koordinerer også et felles nettverk for personvernkontaktene i hver kommune for å sikre ensartet informasjonsdeling fra personvernombudet samt bidra til felles forståelse, håndtering, erfaringsdeling og drøfting av praktiske utfordringer mellom kommunene.
 • Kommunene samarbeider om felles retningslinjer, rutiner, risikovurderinger og vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) der det er hensiktsmessig
 • Det etterstrebes felles opplæring og kurs i de ulike regionale nettverkene

Kontaktperson(er)?

Personvernombud: Marie Skarstad

Servicetorget i Kongsvinger kommune: 62 87 40 00

Kontaktinformasjon:

Taushetsplikt

Personvernombudet har lovpålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder overfor de andre kommunene, men også internt i den enkelte kommunen i saker som krever konfidensialitet.

 • Kommunene er etter regelverket pålagt å kartlegge og føre oversikt over hvilke kategorier av personopplysninger kommunen håndterer samt til hvilket formål, på hvilket rettsgrunnlag, hvor de håndteres, hvordan det gjøres, hvordan informasjonssikkerheten er ivaretatt ved håndteringen og hvilke rutiner som gjelder for å sikre etterlevelse av regelverket.
 • Som ansatt i kommunen er det viktig å sette seg inn i kommunens kvalitetssystem og gjeldende retningslinjer for hvordan du skal går frem i din håndtering av personopplysninger eller systemer som håndterer disse. Ta kontakt med din kommunens personvernansvarlig.