Du kan også kontakte tjenestekontoret per telefon for informasjon og veiledning.

Vurdering

Alle søknader blir vurdert individuelt. I saksbehandlingsprosessen vil din situasjon vektlegges og hva du synes er viktig. Det vil gjennomføres et kartleggingsbesøk hjemme hos deg eller en kartleggingssamtale på tjenestekontoret. Det vil bli bedt om samtykke til å innhente opplysninger fra din lege eller annet helsepersonell som kjenner dine utfordringer og eventuelt andre aktuelle instanser som f.eks. NAV og barnevernet.

Saksbehandlingstid

Det etterstrebes å behandle alle søknader innen fire uker. Ved lenger enn fire ukers saksbehandlingstid vil det bli sendt ut varsel om dette.

Hvis tjenestekontoret har vedtatt at du får tjenester, sendes det beskjed videre til utførende enhet for oppstart. Alle vedtak blir revurdert ved endrede behov.

Klage på vedtak

Du har fire ukers klagefrist fra den dagen du ble gjort kjent med innholdet i vedtaket. Klagen sendes til Tjenestekontoret. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak vil klagen gå til Statsforvalteren.

Dersom du ønsker å klage på hvordan tjenesten utføres må du henvende deg til de som utfører tjenestene.

Betaling

For nødvendig helsehjelp er det ikke egenbetaling. For andre tjenester kan det være en egenandel.

 • Her finner du priser på egenbetaling

Koordinerende enhet

Tjenestekontoret er også koordinerende enhet i kommunen. Koordinerende enhet har oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering, samt en sentral rolle i planlegging og utvikling av disse tjenestene i kommunen.

Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Individuell plan (IP) og koordinator

En individuell plan(IP) skal bidra til at tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen opprettes etter ønske fra tjenestemottaker/pårørende/verge. En IP skal være et overordnet redskap for alle involverte instanser.  I en IP skal det være definerte, tidsavgrensede mål og til enhver tid oppdatert kontaktinfo til ulike instanser.  En IP skal evalueres og gjennomgås på faste ansvarsgruppemøter minst 1-2 ganger i året. Arbeidet ledes av en utnevnt koordinator. Planen eies av tjenestemottaker og krever at tjenestemottaker aktivt er med i utarbeidelse og oppfølging av den.

Hvis tjenestemottaker ikke ønsker IP, er det fortsatt mulig å ha en koordinator; men da uten krav om et plandokument. 

Våre saksbehandlere med ansvarsfordeling

Marit Sollerud

Telefon: 40 03 48 95    
E-post: marit.sollerud@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Psykisk helse (rus og psykiatri)
 • Bolig til brukere innen tjenesteområdet rus og psykiatri


Maria Hahnsson    

Telefon: 47 70 24 19  
E-post: maria.birgitta.hahnsson@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Avlastningstjenester til barn
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Støttekontakt

Ida Sørlie

Telefon: 47 45 89 78    
E-post: ida.sorlie@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Avlastningstjenester til barn
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Støttekontakt
 • IP og koordinator
 • Barnekoordinator

Janne Aasvangen    

Telefon: 45 73 82 33    
E-post: Janne.aasvangen@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Tjenester til psykisk utviklingshemmede
 • Bolig til brukere innen tjenesteområdet psykisk utviklingshemmede
 • Psykisk helse (rus og psykiatri)

Tonje Saastad Steen    

Telefon: 45 65 09 83
E-post: tonje.saastad.steen@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Fordeling A – F
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.

Julie B. Rusten    

Telefon: 96 94 25 58
E-post: Julie.Birgitte.Rusten@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Fordeling: G - K
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.

Gunn Therese Gjermshus

Telefon: 45 72 63 24    
E-post: Gunn.Therese.Gjermshus@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Fordeling: L - R
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.

Atle Berger    

Telefon: 40 03 48 64    
E-post: atle.berger@kongsvinger.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Fordeling: S - Å
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.

AKS team (Avansert klinisk allmennsykepleier)

Anja Østli Ausland 
Spesialist i klinisk allmennsykepleie 
Telefon: 98 90 73 28 
Her kan du sende e-post til Anja Østli Ausland    

Gry Nelly Tronbøl 
Spesialist i klinisk allmennsykepleie 
Telefon: 94 02 48 23 

Her kan du sende e-post til Gry Nelly Tronbøl