Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er Kongsvinger kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Gjennom å ta tidlig grep kan utvikling av mer alvorlige plager ofte forebygges.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kortvarig behandlingstilbud for angstplager og depressive plager som går utover din fungering i hverdagen. Eksempler kan være; negative tanker, grubling, bekymring, indre uro, stress, engstelse, nedstemthet og søvnvansker.

 • Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning, men du tar selv kontakt.

Hvem er dette tilbudet for:

 • Innbyggere i Kongsvinger kommune som er over 16 år
 • Deg som har lettere psykiske plager

Hvem er tilbudet ikke for:

 • Deg som har akutt eller alvorlig psykisk lidelse
 • Deg som strever med rusmisbruk

Hva tilbyr Rask Psykisk helsehjelp?

For de som er i målgruppen så finnes det forskjellige tilbud. Samtlige behandlingstilbud er basert på kognitiv atferdsterapi (KAT). I KAT er det sentralt å forstå hvordan tanker, følelser, fysiske reaksjoner og atferd henger sammen. Videre legger KAT vekt på å endre tenking og atferd som opprettholder problemene, der alternative strategier kan hjelpe deg til å både fungere bedre og ha det bedre i livet.

Vi er et tverrfaglig team bestående av to psykologer og en sykepleier med utdanning i kognitiv terapi.

Når du tar kontakt så avklarer vi sammen om dette er riktig tilbud for deg.

Kartleggingssamtale

I kartleggingssamtalen stiller vi noen spørsmål for å finne ut av om du er i målgruppen til Rask psykisk helsehjelp, og gir deg informasjon om vårt tilbud.

Undervisningsbaserte kurs

Vi anbefaler å starte behandlingen ved å delta på vårt introduksjonskurs. Der får du bedre forståelse for hva angst og depresjon er, og hvorfor slike plager oppstår. Videre får du tips om hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre og dermed forbedre din livskvalitet. På introduksjonskurset trenger ikke deltakerne å dele noe. Hvis du ønsker å gå videre med behandling etter kurset, så vil det ha gitt deg en god plattform å jobbe videre ut fra.

Veiledet selvhjelp

Denne formen for behandling har vist likeverdige resultater som mer tradisjonell psykoterapi, og for mange passer den bedre. Du og din behandler blir enige om hvilket av selvhjelpsprogrammene du skal gjennomføre, og så få får du ukentlig telefonveiledning av behandleren. Det finnes programmer rettet mot et bredt spekter av psykiske vansker, blant annet depresjon, angstplager og stressrelaterte problemer. Programmene består av flere trinn og gir deg stor fleksibilitet i når og hvor du jobber med dette.

Endringsfokuserte samtaler

For noen passer det best med fysiske oppmøter der du og din behandler jobber med å forstå hva som opprettholder dine plager eller problemer, samt hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre. Det legges stor vekt på eget arbeid mellom samtalene, der det man har planlagt og øvd på i timene blir testet ut og implementert i hverdagen. Du har selv ansvar for å gjennomføre dette arbeid, men behandleren assisterer deg med sin kunnskap og erfaring med å jobbe med slike problemer.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 72 62 81 (telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra kl 12.00 – 14.00)
E-post: Her kan du sende e-post
(Husk: Ikke send sensitive opplysninger i mailen, kun navn og telefonnummer)

Ved behov for akutt hjelp: Kontakt din fastlege eller legevakt på telefon 116 117

Psykisk helse –Barn og ungdom

Barn og unge får helsetjeneste fra fastleger, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. For barn og unge med mistanke om psykiske vansker eller lidelser, eller er utsatt for bestemte risikofaktorer, er derfor disse naturlige samtalepartnere.
For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser. Helse- og sosialkontorene har oversikt over alle tjenestetilbudene og kan hjelpe når barna har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Helsestasjonene gir råd og veiledning 

Består blant annet av Familiesenteret, grupper for barn av psykisk syke/rusavhengige, sorggrupper og grupper for barn som har opplevd skilsmisse, med to adresser og tverrfaglig konsultasjonsteam for barnehager. For førskolebarn med behov for spesiell oppfølging er det et tverrfaglig team for barnehagene knyttet til helsestasjonene.

 • Helsestasjonen gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være vanskelig.
 • Våre samtaler er rettet mot barna og ungdommen, enten det er problemer og utfordringer hos dem, eller det er vansker i familien. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.
 • Vi gir tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.

Helsestasjon for deg som er mellom 16 og 19 år

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år som bor i Kongsvinger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Kongsvinger.
Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg. Det kan være store eller små ting som utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden.
Noen sliter med stressproblematikk som søvnvansker, muskelspenninger og humørsvingninger. Andre har problemer i en vanskelig familiesituasjon som skilsmisse, konflikter, rus, ensomhet og dårlig økonomi. Noen sliter med dårlig selvbilde, selvmordstanker, selvskading, angst og depresjon. Andre har spiseproblemer eller dårlig kosthold. Noen opplever skolepress, store arbeidskrav fra skole eller jobb og mobbing, mens andre har problemer med venner og familie. Andre har vært utsatt for fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt.
Alt dette kan på forskjellige måter gå ut over hverdagen din. Du kan snakke med helsesykepleier (helsesøster) om alt dette, og alle på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.
Helsestasjonen har også psykolog. Helsesykepleier (helsesøster) vil vurdere om psykologsamtaler kan være aktuelt. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt!

Samtaler med psykisk helsearbeider

Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få snakke med en psykisk helsearbeider. Helsearbeideren kan tilby jevnlige samtaler. Samtalene varer normalt i 45 minutter, og kan foregå hjemme hos deg eller på kontoret til helsearbeideren.

Kongsvinger Aktivitetssenter

Et variert tjenestetilbud for å gi mennesker med psykiske utfordringer og/eller rusproblematikk med behov/ønske om deltakelse, mulighet til komme i gang med aktivitet som helsefremmende tiltak. Deltakerne bidrar i utformingen av tjenestetilbudet og det tilbys bistand til å tilpasse egnede aktiviteter utfra deltakernes ressurser, funksjonsnivå og interesser.

Aktivitetene holdes på dag- og kveldstid og innebærer både uten- og innendørsaktiviteter. Gjennom oppstart av aktivitet som del av behandling kan aktivitet fremme mestring, motivasjon, deltakelse og utvikling i et sosialt fellesskap, en meningsfylt hverdag og samfunnsdeltakelse. Aktivitetstilbudet er et kommunalt tjenestetilbud og innebærer ingen kostnader ved deltakelse, men man betaler kostpris for mat og materialer som benyttes. Deltakerne ordner selv transport. Deltakelse er vedtaksfestet og blir journalført. 

Gruppetilbud

Psykisk helsetjeneste tilbyr flere typer tilrettelagte grupper. Gruppene ledes av en eller flere fagpersoner. Deltakelse, utvikling og behov vurderes kontinuerlig gjennom dialog. Gruppene har fokus på utvikling av mestringsstrategier, erfaringsutveksling og deltakelse i et sosialt fellesskap. I gruppene øver deltakerne på å hevde egen mening, lytte til andre, gi tilbakemelding og motta tilbakemelding på egne tanker. Før deltakelse blir deltaker kontaktet av tjenesteyter for en oppstartssamtale hvor det blir gått gjennom innhold i gruppen, hva du kan forvente i gruppen og hva som forventes av deg. Gruppene følger skoleruten.

De ulike gruppetilbudene er:

 • Mestringsgruppe for unge damer
 • Mestringsgruppe for eldre damer
 • Mestringsgruppe for menn
 • Frokostgruppe for menn
 • Aktivitetsentergruppe
 • Brukerstyrte grupper
 • Forstå deg selv
 • Kreativ gruppe
 • Friluftsgruppe
 • Ung- gruppe

Rustiltak

Kongsvinger kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har problemer med rus og avhengighet. Rusteamet i kommunen arbeider med enkeltpersoner gjennom oppsøkende arbeid, oppfølging i bolig, nettverksbygging, sosial og økonomisk veiledning, boligervervelse, samarbeid med LAR, tvangsvedtak, vurdering av behov for institusjonsinnleggelser, oppfølging under institusjonsinnleggelser og tilbud om omsorgsplass. I tillegg arbeider NAV Kongsvinger med råd og veiledning i forhold til  økonomiske ytelser og boligerverelse.
 
Rustjenesten er et ambulant team som gir hjelp til personer med rusproblemer. Målet er å bidra til økt mestring av hverdagen utfra egne mål og ressurser.
Ta kontakt med kommunens forvaltning eller fastlegen din dersom du har et problem med rus og avhengighet: de vil henvise, behandle og følge deg opp.

Individuell plan ved rus og avhengighet

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

«Jobben» og «Linken»

Kongsvinger kommune samarbeider med Frelsesarmeen, som gir disse tilbudene til rusavhengige.
Linken (varmestue) er åpen for brukere 4 dager pr uke fra kl. 08.30 til 14.30

 • Kafedrift med gratis mat, drikke, frukt og meieriprodukter. Havregrøt hver morgen.
 • 2 datamaskiner tilgjengelig for brukerne.
 • Kontor med utlån av telefon.
 • Dusj.
 • Vaskeri.
 • Utdeling av klær etter behov.
 • Kapellantjeneste og tilbud om samtaler.
 • Oppfølging i forbindelse med kontakt med offentlige kontorer.
 • Bistand og rådgiving om økonomi/gjeld. 
 • NADA akupunktur.

Jobben er åpen for deltakere 3 dager i uken kl. 09.30-13.30.

 • Frivillig sysselsettingstiltak etter dagskontraktmodellen.
 • Deltaker får utbetalt motivasjonspenger etter endt arbeidsdag: kr. 60,- pr time som det trekkes skatt av.
 • Interne og eksterne arbeidsoppgaver. Egne arbeidsstasjoner oppe på Holt gård som f.eks.: ved-gruppe, håndarbeidsgruppe, snekkerverksted, malerverksted.

I tillegg har de faste oppdrag for Kongsvinger kommune (gaterydding/plenklipping), Finnskogen turistforening, overskuddsfabrikken og hos private kunder.

 • Individuelt tilpassede oppgaver og alltid en arbeidsveileder tilgjengelig.

Aktiviteter:

Minst en fellestur/aktivitet pr mnd. I samarbeid med kommunens Frisklivs –og mestringssentral er det satt fokus på fysisk trening. I tillegg gis det i samarbeid med Frelsesarmeen korps tilbud om sjakk-kvelder, strikke-kvelder, kultur-kvelder o.l.

 • Gatefotball - trening 2 kvelder pr uke. Bedriftsfotball en kveld pr uke, i tillegg cuper og kamper i helgene.
 • Sosiale treff. Eks ut og spise middag, bowle, kino etc.
 • Alternativ trening. Innebandy, styrketrening, sykling osv.

Bo- og oppfølgingstjeneste

Kongsvinger kommune har flere botilbud for mennesker med rusavhengighet. Du vil få kartlagt behovet for tjenester, samt får oppfølging og hjelp til å bo. Tjenesten vil også kartlegge behovet for miljøtjeneste, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Bofellesskap for personer med psykiske lidelser

Bofellesskapet er et tilrettelagt botilbud med tilgjengelig bemanning hele eller deler av døgnet. Enkelte steder har kommunen omkringliggende leiligheter der beboeren får oppfølging av bemanningen fra bofellesskapet.
Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet, med eller uten oppfølging.
Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging.
Beboerne skal få veiledning og støtte til å klare seg mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjeneste. Tilbudet er gratis.
Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.


Få psykisk helsehjelp hos fastlegen din

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med hjelpetilbud i kommunen, en psykolog, eller spesialister ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 


Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. 
Ta kontakt med din kommune for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.

Du kan få hjelp til: 

 • arbeid og utdanning
 • ulike aktivitetstilbud 
 • kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog 
 • Familiens hus, som finnes i ca. halvparten av kommunen, tilbyr hjelp til familier og barn.
 • oppsøkende team
 • samtalegrupper
 • væresteder