Rask psykisk helsehjelp er Kongsvinger kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Gjennom å ta tidlig grep kan utvikling av mer alvorlige plager ofte forebygges.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kortvarig behandlingstilbud for angstplager og depressive plager som går utover din fungering i hverdagen. Eksempler kan være; negative tanker, grubling, bekymring, indre uro, stress, engstelse, nedstemthet og søvnvansker.

 • Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning, men du tar selv kontakt.

Hvem er dette tilbudet for?

 • Innbyggere i Kongsvinger kommune som er over 16 år
 • Deg som har lettere psykiske plager

Hvem er tilbudet ikke for:

 • Deg som har akutt eller alvorlig psykisk lidelse
 • Deg som strever med rusmisbruk

Hva tilbyr Rask Psykisk helsehjelp?

For de som er i målgruppen så finnes det forskjellige tilbud. Samtlige behandlingstilbud er basert på kognitiv atferdsterapi (KAT). I KAT er det sentralt å forstå hvordan tanker, følelser, fysiske reaksjoner og atferd henger sammen. Videre legger KAT vekt på å endre tenking og atferd som opprettholder problemene, der alternative strategier kan hjelpe deg til å både fungere bedre og ha det bedre i livet.

Vi er et tverrfaglig team bestående av to psykologer og en sykepleier med utdanning i kognitiv terapi.

Når du tar kontakt så avklarer vi sammen om dette er riktig tilbud for deg.

Kartleggingssamtale

I kartleggingssamtalen stiller vi noen spørsmål for å finne ut av om du er i målgruppen til Rask psykisk helsehjelp, og gir deg informasjon om vårt tilbud.

Undervisningsbaserte kurs

Vi anbefaler å starte behandlingen ved å delta på vårt introduksjonskurs. Der får du bedre forståelse for hva angst og depresjon er, og hvorfor slike plager oppstår. Videre får du tips om hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre og dermed forbedre din livskvalitet. På introduksjonskurset trenger ikke deltakerne å dele noe. Hvis du ønsker å gå videre med behandling etter kurset, så vil det ha gitt deg en god plattform å jobbe videre ut fra.

STRESSMESTRINGSKURS

Stress er en normal og sunn reaksjon når vi i livet møter på utfordringer og påkjenninger, som strekker seg utover den vanlige hverdagen. Stress gjør oss i stand til å yte ekstra og prestere, hvilket åpner for ny mestring og positive opplevelser.

Det er når stress mer blir normalen enn unntaket over tid, at vi i RPH ser at det kan utvikle seg til tilstander som utbrenthet, depressive plager og uro/angst.

Typisk vil langvarig stress eksempelvis kunne gi utslag i form av

 • vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse
 • tankekjør og økt bekymring
 • uttalt selvkjeft og selvkritikk
 • økt irritabilitet og utålmodighet
 • nedstemthet, tristhet
 • utfordringer med søvn
 • mindre lyst og tiltak
 • indre uro/rastløshet
 • isolasjon, mindre sosial aktivitet

Symptomer og plager som dette vil kunne medføre at man fungerer dårligere i hverdag og arbeid/skole, at det blir mer konflikter og misforståelser i relasjoner, samt at livskvaliteten oppleves som lavere. Mange går med plager som dette over tid, ofte år, uten at man tar grep for å endre situasjonen – ofte som følge av at man ikke har kunnskap eller bevissthet rundt hva som skjer en.

Rask psykisk helsehjelp arrangerer stressmestringskurs som er åpent for påmelding, for deg som opplever å kjenne deg igjen i det som er beskrevet.

Kurset er lagt opp med hensikten om å tilføre kunnskap om mekanismene rundt stress, øke egen evne til å gjenkjenne dine stress-symptomer og da ikke minst tilføre verktøy med tanke på en hverdag med mindre grad av stress og mer tilstedeværelse og livskvalitet i ditt liv.

Kurset er lagt opp som en foredragsrekke som går over fire samlinger av 2 ½ time, med vedlikeholdssamlinger etter 6 og 12 måneder. Du trenger ikke dele rundt egen historie.

Det er viktig å understreke at effekten av kurset ligger i din aktive deltagelse underveis i kurset, mellom kursgangene og etter kurset. Det er essensielt at man øver mellom samlinger, formulerer tydelige mål for hvilken endring man ønsker og har et aktivt ønske om å jobbe med å få det bedre.

Påmelding skjer ved å sende navn og telefonnummer til oss på mail: rph@kongsvinger.kommune.no.
Vi ringer deretter opp ved anledning og tar en kort samtale, for å sikre at kurset er det riktige tilbudet for deg, og at det da ikke er andre av våre tilbud som vil være mer riktige.

Max 15 deltagere.

Veiledet selvhjelp

Denne formen for behandling har vist likeverdige resultater som mer tradisjonell psykoterapi, og for mange passer den bedre. Du og din behandler blir enige om hvilket av selvhjelpsprogrammene du skal gjennomføre, og så få får du ukentlig telefonveiledning av behandleren. Det finnes programmer rettet mot et bredt spekter av psykiske vansker, blant annet depresjon, angstplager og stressrelaterte problemer. Programmene består av flere trinn og gir deg stor fleksibilitet i når og hvor du jobber med dette.

Endringsfokuserte samtaler

For noen passer det best med fysiske oppmøter der du og din behandler jobber med å forstå hva som opprettholder dine plager eller problemer, samt hva du kan gjøre for å håndtere dette bedre. Det legges stor vekt på eget arbeid mellom samtalene, der det man har planlagt og øvd på i timene blir testet ut og implementert i hverdagen. Du har selv ansvar for å gjennomføre dette arbeid, men behandleren assisterer deg med sin kunnskap og erfaring med å jobbe med slike problemer.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 72 62 81 (telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra kl 12.00 – 14.00)
E-post: Her kan du sende e-post
(Husk: Ikke send sensitive opplysninger i mailen, kun navn og telefonnummer)

Ved behov for akutt hjelp: Kontakt din fastlege eller legevakt på telefon 116 117