Hva er Konsesjon og boplikt?

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv.

Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Dersom ervervet er konsesjonsfritt må det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. 
Du kan lese mer om konsesjon på landbruksdirektoratets sider her.

Er det mulig å dele en landbrukseiendom?

En eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, kan bare deles etter samtykke fra oss. Vi skal blant annet ta hensyn til

  • om en deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • hvilke godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert.

Når kan det gis samtykke til deling?

  • samfunnsinteresser taler for det
  • det er forsvarlig ut fra hensynet til avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke kan vi sette vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål. 

Hvordan søke deling av landbrukseiendom?

Du sender søknad om å få dele landbrukseiendommen til kommunen.

  1. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.
  2. Vi skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken.
  3. Deretter fattes det et vedtak.
  4. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
  5. Vi skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvor finner jeg Gårdskart?

Gårdskart på internett kan du finne her på Nibio.

Her velger du kommune og skriver inn gårds- og bruksnummer for eiendommen du ønsker å se på.

Retningslinjer og strategier