Legevakt

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 1. Fastlegen din i åpningstiden
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastleger i Kongsvinger

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Pasientgrupper tilbudet er beregnet for:

 • De som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.
 • Forut for innleggelsen skal pasienten være vurdert av lege.
 • Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.
 • Forutsetningen er at det må være en pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten.
 • For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp-døgnplassene, er det viktig at plassene brukes til nettopp øyeblikkelig hjelp. Makstid i avdelingen vil derfor være på 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Kommuneoverlege

Hva er Kommuneoverlegens oppgaver?

Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommunelegenplikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommunelegens oppgaver?

 1. Smittevern.
  Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV).
  MHV er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Mellom annet innbefatter dette å påse at kommunene følger opp sitt ansvar om at de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler er tilfredsstillende. Videre at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som gjennom sin virksomhet utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging. Kommunen er også pliktig å føre tilsyn på solarievirksomheter.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til kommunedirektøren ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap.
  Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Kontaktinformasjon til kommunelegen

Camilla Kvalø Smedtorp
E-post til Kommunelegen