Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et nasjonalt utvalg av kulturlandskap som viser noen av de mange landskapstyper og områder som fins i Norge.

Utvalgte kulturlandskap Finnskogen er ett av seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet fylke og ble valgt ut med sine seks kjerneområder i 2018.

Tre av disse kjerneområdene er hele grender, mens de øvrige består av enkelttorp. Gravberget, Possåsen og og Jammerdal er grendene som inngår, og de ligger i hhv. Våler, Åsnes og Kongsvinger kommuner. Furuberget, Hytjanstorpet og Åbborhøgda ligger i hhv. Åsnes, Grue og Kongsvinger og utgjør enkelttorpene.

Retningslinjene gjelder for følgende områder:

  • Jammerdal - Kongsvinger
  • Abborhøgda - Kongsvinger
  • Gravberget - Våler
  • Possåsen - Åsnes
  • Furuberget - Åsnes
  • Hytjanstorpet - Grue

Retningslinjene gjelder for 2022 og er utarbeidet i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og gjeldende Skisse til områdeplan for utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger kommuner, Hedmark fylke, versjon pr. februar 2019

Formål:

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Søknadsfrist

  • 1. oktober

Søknadsskjema og informasjon:

Oversikt over aktuelle tiltak og satser:

Formål

Tiltak

Satser

Ivaretakelse av biologisk mangfold

Rydding av gamle innmarksbeiter og slåttemark

Inntil 5000 kr/dekar

Gjerding, herunder rovdyrgjerde, nettinggjerde, nofence, restaurering av skigarder og steingjerder mv.

Avhengig av type gjerdeprosjekt, og må derfor ses i sammenheng med «ulvepenger» og SMIL-midler

Skjøtsel av istandsatte beiter

Beiting er hovedtiltaket, men det kan være behov for beitepussing.

Foretas i hht. skjøtselsplan.

Inntil 3000 kr/dekar

Skjøtsel av istandsatt slåttemark

Kostnadene vil avhenge av om man kan foreta maskinell høsting eller må slå med ljå.

Slått kan tidligst skje etter at de seineste artene har frøsatt seg.

Foretas i hht. skjøtselsplan.

Inntil 3000 kr/dekar

Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer

Istandsettelse av sjeldne og særegne bygninger for områdene, slik som røykstuer, jordkjellere og andre bygninger med spesielle funksjoner

Inntil 70 % av godkjente kostnader

Øvrige bygninger

Inntil 50 % av godkjente kostnader

Andre kulturminner og kulturmiljøer

Inntil 70 % av godkjente kostnader

Planlegging av tiltak

Tiltaksplaner for de seks kjerneområdene eller deler av kjerneområdene

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Registrering av spesielt verdifulle bygninger

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Registrering av biologisk mangfold

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Utarbeidelse av restaureringsrapporter for bygninger

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Utarbeidelse av skjøtselsplaner for beitemark, slåtteland, kulturminner o.l.

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Andre planleggings- og tilretteleggingstiltak

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Formidling

Tiltak som formidler immateriell kulturarv, slik som skogfinske navn og minner fra det finske språket, symbolbruk, folketro og tradisjoner, tradisjonshåndverk knyttet til skogens materialer (neversko, neverkonter, rajetak mv.) og kunnskap om bruk av røykovn for å varme opp stuer og badstuer mv.

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Markedsføring av området med skilting mv.

Flere aktuelle samarbeidspartnere.

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Arrangement, fagdager, fagmøter mv.

Flere aktuelle samarbeidspartnere.

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Tilrettelegging for ferdsel

Merking og vedlikeholdsrydding av eksisterende stier. Merking av andre stier og gutuer.

Dette må skje i nært samarbeid med alle berørte grunneiere.

Finnskogen turistforening? Andre?

Bruk av UKL-symbolet.

Inntil 100 % av godkjente kostnader

Tiltak for næringsutvikling

Kople Finnskogens overnattingssteder og spisesteder til «hotspottene» i utvalgte kulturlandskap.

Inntil 50 % av godkjente kostnader

Kople på «Finnskogmat» og andre pågående og relevante prosjekter i området der dette er naturlig.

Inntil 50 % av godkjente kostnader

Andre tiltak for næringsutvikling

Inntil 50 % av godkjente kostnader

Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Tilpasning av bygninger inn i landskapet gjennom materialvalg, farge eller plassering, og andre tilpasninger for å opprettholde aktiv landbruksdrift og landbruksbasert næringsutvikling samtidig som biologiske og kulturhistoriske verdier i området blir ivaretatt.

Inntil 50 % av godkjente kostnader