Kommunene har også en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. De beslutningene som tas gjennom kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, har i sum stor betydning for hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt.

Myrer i Kongsvinger kommune vil i sommer bli kartlagt av fem studenter ved Høgskolen i Innlandet for å finne ut hvor mye karbon som er lagret i Kongsvingers myrer. Studentene vil være ute på myrene og samle informasjon som de kan bruke til å beregne hvor mye karbon som er lagret i den aktuelle myra.  Kartleggingsarbeidet vil foregå fra 12. juni til 17. juli.

Bakgrunnen for arbeidet er at Kongsvinger kommune har et pågående prosjekt finansiert fra Miljødirektoratet der man blant annet skal se på forvaltning av myrer og vurdering av myrressursene i kommunen. Utgangspunktet for dette er at man ønsker å oppnå reduksjon av klimagassutslipp gjennom gode beslutningsgrunnlag særlig knyttet til arealbruksendringer som berører karbonrike arealer.

Hovedformålet i prosjektet er å kartlegge myrtype, dybde, volum og karboninnhold i strategisk viktige myrlokaliteter i Kongsvinger kommune gjennom feltarbeid, og bidra til ny kunnskap om karbonlagre i ulike myrtyper og utvikling av myrkart. Økt kunnskap om type, dybde og karbonmengde i myra vil kunne gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag i arealbrukssammenheng.

Målet vil være dels å kvantifisere karbonlagringsevne til myrområdene og undersøke om ulike myrtyper kan inneholde forskjellig potensial for lagring av karbon. Naturtypekartlegging vil også være et målbærende element i kartleggingsarbeidet. Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å utvikle bedre måter å måle karbonlagring i myrene på. Dette kan brukes til å vurdere hvor effektivt myrene lagrer karbon og hvordan karbonlagringen kan påvirkes av menneskelige aktiviteter.

«Det er mye myr i vårt område og myrer lagrer masse karbon. Hvis det slipper ut, fører det til enda mer global oppvarming. 1 meter myr er 1000 år gammel, og desto dypere myren er desto mer karbon lagres».

Lenke til informasjon om myr, statsforvalteren:  https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/naturmangfold/myra-er-viktig-for-naturmangfold-og-klima/

Lenke til mer informasjon om kommunens prosjekt: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2022/klimagassutslippene-fra-arealbrukssektoren/#