Det er sju fagområder i rammeplanen:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknologi
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 
og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene 
i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

 • Arbeid med fagområdene er et helhetlig og tverrfaglig arbeid igjennom hele året
 • Vi er bevisste på at vi er igjennom alle fagområdene
 • Progresjonplan er utarbeidet for å sikre oss at en adekvat utvikling og mestring skjer på alle aldersnivåer og for å sikre oss at vi er igjennom alle temaene i fagområdene
 • Årshjul med temaer for å sikre den røde tråden i hele barnehagen