Barnehagen styres av følgende lovverk og styringsdokumenter:
  • Menneskerettighetene
  • Barnekonvensjonen
  • Grunnloven
  • Barnehageloven
  • Rammeplanen
  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Økonomiplanen
  • Vedtektene for Kongsvinger kommune
  • Årsplan