Statlige- og kommunale føringer

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkelt barnet og barnegruppa. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. For å oppfylle rammeplanens føringer for allsidige læringsprosesser skal også digitale verktøy benyttes i det pedagogiske arbeidet. Pedagogisk bruk av digitale verktøy har som mål å la barn få oppleve teknologien sammen med andre barn under veiledning av kompetente voksne og bevisstgjøre barna rundt bruken. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier (Kunnskapsdepartementet,2017 s. 44-45).  

Personalet skal: 

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern 
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer 
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk 
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Utdanningsdirektoratets kompetanseportal har en rad ulike kompetansepakker, som støtter opp dette arbeidet. 
Digitale verktøy og medier er en ny måte å formidle verdier, kultur og kunnskap på. Gjennom arbeidet med rammeplanens syv fagområder skal barnehagen bruke ulikt materiell og utstyr, blant annet digitale verktøy for å støtte opp om læreprosesser og oppfylle intensjoner om et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. De syv fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. 

Barnehagens digitale praksis

Ved bruk av digitale verktøy skal det legges vekt på sosialt samspill for barna. Barnehagebarn har ikke eget læringsbrett, men det skal brukes sammen med flere barn. Læringsbrett brukes til innhenting av kunnskap, språkinnlæring via ulike apper som Salaby barnehage, Book Creator m.m. De ansatte skal være aktive sammen med barna, veilede og støtte de ved bruk av digitale verktøy. De må stimulere barna til å være nysgjerrige og undre seg sammen med dem og lære barna å være kreative og løsningsorienterte. 
De ansatte skal legge til rette for et rikt og allsidig læringsmiljø der barna utforsker, leker og selv skaper ved bruk av digitale uttrykksformer. 

Visma flyt

Visma flyt er en totalløsning for barnehagen. Det er en innovativ og skybasert løsning. Det er ett barnehagesystem som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager.  I tillegg er det en egen barnehageapp til samarbeid mellom barnehage og hjem. Barnehageappen «Min barnehage» er ett komplett digitalt kommunikasjonsverktøy for smidig, trygg og effektiv samhandling med hjemmet for å sikre så god oppfølging rundt barnet som mulig.
Foreldrene må legge inn ferie og andre fridager, samt beskjeder til avdelingen. I denne appen er det også viktig at foreldrene haker av samtykker.
Det kan søkes om moderasjon i appen.

Digitalisering i Brandval barnehage:

  • Bruker Visma i kommunikasjonen med foresatte. Her blir månedsplaner og månedsbrev lagt ut samt bilder og hendelser i løpet av uka
  • Bruker læringsbrett som pedagogisk verktøy
  • Egen facebook-side hvor vi viser våre aktiviteter og prosesser