Alle ansatte i barnehagen deltar i profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Det er også profesjonelle læringsfellesskap på tvers av barnehagene i kommunen og i regionen. Kjennetegn ved effektive profesjonelle læringsfelleskap er:

 • Gjensidig støtte og tillit mellom ansatte og mellom ledere og ansatte 
 • Felles og delte visjoner og verdier – én retning 
 • En strukturert og organisert samarbeidsmodell med regler for kommunikasjon og avsatt tid 
 • Fokus på å forbedre barns læring og utvikling 
 • Fokus på de ansattes vekst og profesjonelle utvikling 
 • En undersøkende tilnærming og bruk av forskningsbasert kunnskap – pedagogisk analyse 

De profesjonelle læringsfellesskapene arbeider for at barnehagen skal være datainformert. En datainformert kultur handler om å anvende ulike kilder til informasjon for å konstruere oversikter over hvor vi er nå, hvor vi ønsker å være i framtiden og hvor vi skal gå for å komme dit. (Earl & Katz, 2006). En forutsetning for en datainformert kultur er stole på de resultatene som kommer fram av de dataene vi har tilgjengelig. Forutsatt at måleinstrumentene vi anvender er godt utprøvde, må vi være ærlige og akseptere at det er dette dataene viser (Sharratt & Fullan, 2012).

I Kongsvingerbarnehagen arbeider vi oss bort fra en ideologisk og erfaringsbasert pedagogisk praksis og mot en forskningsinformert pedagogisk praksis.

Forskningsinformert pedagogisk praksis
En ideologisk eller erfaringsbasert pedagogisk praksisEn forskningsinformert pedagogisk praksis
Overordnet forankringPraksisen er forankret i ideologier eller ideer og pedagogenes og ledernes erfaringerPraksisen er forankret i forskning om hva som har best effekt på barnas læring, utvikling og trivsel
Pedagogenes autonomiMetodefrihet knyttet til å velge det en selv har tro påEn forskningsbasert ramme for valg av metoder og strategier. Metodeansvar.
Pedagogenes kunnskapsgrunnlagSubjektivt skjønn knyttet til verdier, oppfatninger og erfaringerForskningsbasert kunnskap og oversettelse/kopling av dette til praksis
PolitikkNær kopling mellom politisk ideologi og pedagogisk praksisEn viss avstand mellom politikkutforming og pedagogisk praksis
Møter og profesjonelle læringsfellesskap i Brandval barnehage 
 • Personalmøte 1 gang pr mnd 
 • Avdelingsmøter 1 gang pr mnd
 • Pedagogisk leder møter ½ t pr uke
 • Pedagogmøte 1 gang pr mnd 
 • Felles plantid for pedagogene 1 gang pr mnd
 • Fagarbeidermøte 1 time en gang pr mnd