Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

Ved å være bevisst eget språkbruk, bruke tid på å gi begreper innhold og benevne aktiviteter,  jobber vi systematisk med språk og begreper.  Dette gjør at barna blir i stand til å se sammenhenger og får en dypere forståelse av temaer vi jobber med. Gjennom språkleker,  spill  og ved at vi voksne legger til rette for god dialog gir vi barna muligheter for en god språkutvikling. Det at man kan gjøre seg forstått er avgjørende for å forstå fakta og det vi ser rundt oss.

  • Vi  leser og bruker eventyr, sanger og rim og regler. På periodeplanen vil det stå periodens rim/regle, eventyr og sang. Det som blir valgt blir også publisert ut til foreldrene slik at de kan bruke dette hjemme også.
  • Vi er bevisste og bruker språket i alle hverdasgsituasjoner (garderobe, matsituasjoner, bleieskift/stell, i leken osv.)
  • Vi snakker MED barna og i minst mulig grad til barna.
  • Vi stiller åpne spørsmål.
  • Tidlig innsats. 
  • Vi bruker observasjonskjemaet  TRAS som et verktøy for å kartlegge språkutvikling.