Revidert i Kommunestyrets møte 11.04.2024, gjeldende fra 01.08.2024.

Generelt

I Kongsvinger kommune er det kommunale og private barnehager.

Som barnehageeier vedtar kommunestyret vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene er innlemmet som en likeverdig del av kommunens samlede barnehagetilbud og utarbeider egne vedtekter som barnehageeiere, men henstilles om å følge de kommunale så langt som mulig.

All informasjon og søknadsskjema som gjelder barnehage finnes på Kongsvinger kommunes hjemmeside, http://www.kongsvinger.kommune.no.

1. Formål

Kongsvinger kommunes barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og kommunale vedtak.

Virkeområde og lovhjemmel 

Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av Kongsvinger kommune.

Barnehagene skal drives i samsvar med: 

 • Lov om barnehager med forskrifter, herunder Rammeplan for barnehager og Departementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Gjeldende bemanningsnormer 
 • Kommunale strategier, planer og vedtak 
 • Årsplan for den enkelte barnehage 

2. Myndighet og ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk bl.a. i form av tilsyn, jfr. Lov om barnehager § 7. Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter, jfr. Lov om barnehager § 8.

Kongsvinger kommune forvalter tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, jfr. Lov om barnehager § 19.

3. Arealnormer

Kongsvinger kommune følger veiledende norm for barns lekeareal.

Veiledende norm for barns lekeareal er 4 m² netto pr barn over 3 år og 5,3 m² pr barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørsels veier og lignende, jfr. merknad til Lov om barnehager § 14.

4. Bemanning

Kongsvinger kommune følger Lov om barnehager §§ 25 og 26, med tilhørende forskrift, når det gjelder bemanning og antall pedagoger i barnehagen.

Barnehagen skal ha minst 1 pedagogisk leder/barnehagelærer per 7 barn under 3 år og 1 pedagogisk leder/barnehagelærer per 14 barn over 3 år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som barnehagelærer.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 
I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.  Kongsvinger kommune følger norm for grunnbemanning som sier at det skal være 1 voksen per 3 barn under 3 år og 1 voksen per 6 barn over 3 år.

5. Opptak

Barnehagetilbudet i Kongsvinger skal være fleksibelt og mangfoldig. Det skal være garanti om opptak lik nasjonal garanti.

Vi kan tilby følgende plass: 100% - 80% - 60% - 50% - 40%.

Barnehagen kan også tilby kjøp av enkeltdager dersom kapasiteten tillater det.

Det er felles/samordnet opptak for kommunale og private barnehager, jfr. Lov om barnehager § 17. Alle søknader om barnehageplass skal skje på elektronisk skjema via kommunens webside. Nødvendig dokumentasjon ettersendes. Veiledning fås på Servicetorget. For å være med i hovedopptaket må søknaden være registrert innen 1. mars. Opptak ellers i året skjer kontinuerlig forutsatt ledig kapasitet.

Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plass ved ledig kapasitet, forutsatt at bostedskommunen kjøper plassen.

Takkes det nei til tilbud om barnehageplass, må det søkes på nytt.

Retten til barnehageplass gjelder for søkere som:

 • fyller 1 år innen utgangen av august i søkeråret
 • barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år
 • har søkt innen fristen for hovedopptak
 • er bosatt i Kongsvinger kommune

Overflyttinger mellom barnehagene foretas før hovedopptaket starter. Søknadsfristen er den samme som ved hovedopptak.

Fortrinnsrett til plass:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne.  Det skal foretas en vurdering av funksjonsnivå.  Det må legges ved uttalelse fra spesialisthelsetjenesten/evt sakkyndig vurdering.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 3. Barn fra familieavdelingen.
 4. Søsken av barn med plass i barnehage.
 5. Barn fra familier som har foreldre eller søsken med alvorlig sykdom prioriteres. Dokumentasjon må vedlegges.
 6. 5-åringer, siste året før skolestart prioriteres.
 7. Under ellers like vilkår prioriteres de eldste barna først, uavhengig av søknadsdato.
   

Andre bestemmelser 

Ved ønske om å bytte til annen plasstype eller barnehage må det søkes på nytt. Hvis søknaden om bytte blir innvilget mister man samtidig barnehageplassen i barnehagen det søkes overflytting fra.

Helseopplysninger

Når et barn begynner i barnehagen, vil foreldre bli bedt om å gi nødvendige opplysninger om det enkelte barns helsetilstand, etter de retningslinjer departementet til enhver tid bestemmer, jfr. Lov om barnehager § 50.

6. Klagerett

Ved det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage de har fått plass. Søkerne skal orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 4, retten til å klage etter § 6 og klagefristen etter § 9. Søkere som ikke har fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jfr. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3.

Eventuelle klager, som gjelder barnehageopptak, skal behandles av kommunens klageorgan og skal sendes Kongsvinger kommune.

7. Opphør av plass

Tildelt plass beholdes til den sies opp, eller fram til 31.juli året barnet begynner på skolen. Oppsigelse, søknad om permisjon eller annen endring av barnehagetilbudet skal skje med minst 1 måneds skriftlig varsel, fra den 1. i måneden. 

Oppsigelsen gjelder slik at man må betale ut den påfølgende måneden.

Siste frist for oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1. mai med fratredelse innen 1. juni. Ved oppsigelse etter 1. mai blir barnehageplass fakturert ut juni

8. Permisjon

Permisjon kan innvilges for kortere perioder.  Barn som innvilges permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, det avhenger av ledige plasser da barnet kommer tilbake.

Foreldre kan betale for å beholde plass som ikke benyttes hvis kapasiteten tilsier det.

Barn som flytter ut fra Kongsvinger kommune har ikke rett til å beholde barnehageplassen etter flyttedato, med mindre bostedskommunen kjøper plassen og Kongsvinger har ledig kapasitet.

9. Betaling

Betalingssatser for barnehageavgift og mat for de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret i det årlige betalingsregulativet. Dette innebærer å følge Stortingets vedtak om maksimalpris pr. måned og søskenmoderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling.

Det betales for 11 måneder, med betalingsfri måned juli, som kompensasjon for ferie. Barnehageplassen faktureres månedlig, med betalingsfrist den 20. i hver måned.
Avgift som ikke blir betalt i tide vil bli innfordret via ekstern inkasso, renter og omkostninger påløper.

Moderasjonsordninger 

I husholdninger med mer enn ett barn i barnehagen gis automatisk søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon gis selv om et barn går i kommunal og et i privat barnehage.  For barn nummer 3 i er det gratis barnehageplass.

I henhold til forskrift om foreldrebetaling § 3, skal alle kommuner ha en ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne en moderasjonsordning i foreldrebetalingen. Søknad om slik reduksjon stiles til kommunen og avgjøres administrativt med klagerett til Statsforvalteren.

Inntektsredusert betaling og gratis kjernetid:

 • Det kan søkes om inntektsredusert betaling og gratis kjernetid via kommunens hjemmeside; kongsvinger.kommune.no/barnehage/reduksjon av barnehageavgiften.
 • Husholdninger med lav inntekt får en betalingssats som tilsvarer 6 % av inntekten, oppad begrenset til maksimalpris hvis barnet har heldagsplass. 
 • For deltidplasser beregnes prisen forholdsmessig. 
 • Inntektsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. 
 • Gratis kjernetid gis i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Beregningsgringsgrunnlag blir fastsatt nasjonalt i statsbudsjettet. 


Det skal være tilbud om mat i alle de kommunale barnehagene.

Matordningen baseres på selvkost. Det gis ingen moderasjon på mattilbudet.

Foreldre som ønsker det, kan få delt faktura. Kontrakt om dette underskrives av begge.

Ved uteblitt betaling av barnehageplassen vil styrer innkalle foresatte til et møte.  Det skal lages en plan for tilbakebetaling.

Ved forsinket henting etter barnehagens åpningstid, kan kommunen kreve et gebyr for de utgiftene dette medfører for barnehagen. Ved 1. gangs hendelse, gis et skriftlig varsel, ved 2. gangs hendelse kan kommunen kreve et gebyr, jf. kommunens betalingsregulativ.

10. Barns og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU), jfr. Lov om barnehager §§3 og 4.

 Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal bl.a.:

 • Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et best mulig barnehagemiljø.
 • Bli forelagt saker, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Foreldrerådet kan velge sine representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen med lik representasjon for hver gruppe. Barnehagens eier deltar med en representant.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, jfr. Lov om barnehager § 5.

Samarbeidsutvalget skal bidra til at barnehagene blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, og andre gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, og om nødvendig melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innen disse rammene.

Barnehageeier/Enhetsleder skal sørge for at saker av viktighet, barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene legges fram for FAU og SU.

11. Psykososialt barnehagemiljø

Nulltoleranse og forebyggende arbeid

 • Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold diskriminering og trakasseringa. Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser, jfr. Lov om barnehager § 41
 • Barnehagen har plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, jfr. Lov om barnehager § 42 (aktivitetsplikt)
 • Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak
 • Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn, jfr. Lov om barnehager § 43. Enhetsleder skal melde fra til barnehageeier (skjerpet aktivitetsplikt)

12. Åpningstid

Barnehagens normalåpningstid er fra kl. 07.00 til kl. 17.00.

Barnehagen holder stengt:

 • jul- og nyttårsaften 
 • onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager

Redusert åpningstid:

 •  jul og påske

Barnehagen er stengt fem (5) planleggingsdager i året. Barnehagens planleggingsdager samordnes med skolens planleggingsdager. Disse fem dagene kan regnes som den 5. ferieuka.

13. Ferie

Alle barn skal avvikle minimum fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal være sammenhengende og avvikles i perioden fra 15. juni til 15. august. De barna som begynner i vårhalvåret, må avvikle ferie. Feriedager må være planlagt og gitt beskjed om i uke på forhånd.

For skolestarterne må ferien være avviklet innen 31. juli.

I forbindelse med ferieavvikling vil det være driftssamarbeid mellom barnehagene, noe som fører til at enkelte barnehager stenger i perioder. Det pedagogiske tilbudet vil da være redusert. Frist for å melde sommerferie er 15. april. Informasjon om sommertilbudet sendes foreldrene månedsskifte mai/juni.

14. Drift

Barnehageåret starter 01. august og varer til 31. juli neste år.

Alle skolestartere har mulighet til å søke om plass på SFO fra 1. august.

15.Tverrfaglig samarbeid

Barnehagene samarbeider med andre faginstanser når det er nødvendig, som for eksempel PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsestasjon, fysio-/ergoterapeut, barnevern og NAV.

Foreldre/foresatte skal som hovedregel samtykke før tiltak iverksettes.

16. Taushetsplikt og politiattest

Alle som arbeider i barnehagen eller er tilknyttet barnehagen har taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 44 og Forvaltningsloven § 13.

Opplysningsplikt

Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at ansatte i barnehager plikter å melde bekymring og gi opplysninger til sosialtjenesten (NAV), jfr. Lov om barnehager § 45 og barnevernstjenesten, jfr. Lov om barnehager § 46.

Det skal avkreves politiattest for alle som jobber i barnehage. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager, jfr. Lov om barnehager § 30.

17. Forsikring

Barna i de kommunale barnehagene er forsikret på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer i barnehagens regi (ulykkesforsikring).

18. Internkontroll og beredskap

De kommunale barnehagene følger kommunens føringer og pålegg om internkontroll og beredskap, jfr. Lov om barnehager §9.

Enhetsleder i barnehagen er ansvarlig for virksomheten og plikter i forhold til forskrift om internkontroll å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:

 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forurensningsloven
 • Brann og eksplosjonslovgivningen
 • Produktkontroll loven
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
 • Alle kommunale barnehager har utarbeidet internkontrollsystem. Dokumentasjonen skal til enhver tid være tilgjengelig i den enkelte barnehage. 

Det er utarbeidet et system for HMS (internkontroll) for barnehagen som ajourføres jevnlig i tråd med Kongsvinger kommunes årshjul og rutiner for internkontroll.

Vedtatt av kommunestyret den 13.12.96 i sak 80/96.
Endret 12.12.03, sak nr. 038/03.

Endret 13.12.07, sak 07/4258.
Endret 18.06.09, sak 082/09. 
Endret 07.12.10, sak 146/10. 
Endret 08.03.12, sak 017/12.
Endret 13.12.12, sak 142/12.
Endret 07.03.13, sak 016/13.
Endret 05.09.13, sak 075/13.

Endret 09.12.21, sak 115/21.
Endret 11.04.24, sak 018/24.